Thu tiền và lưu dữ liệu thanh toán từng phần

Bạn có thể thu tiền và lưu dữ liệu nhiều khoản thanh toán từng phần cho đơn hàng có điều khoản thanh toán trên trang quản trị Shopify. Với khoản thanh toán từng phần mà bạn có thể cung cấp các tùy chọn thanh toán linh hoạt cho khách hàng, hãy cho phép khách hàng thanh toán bằng nhiều phương thức thanh toán cho một đơn hàng và thu tiền gửi hoặc tiền trả trước. Bạn có thể thu hoặc lưu lại dữ liệu các khoản thanh toán từng phần bằng những phương thức thanh toán sau:

Khi thu hoặc lưu dữ liệu thanh toán từng phần, bạn có thể chọn thu số tiền cố định hoặc số tiền theo tỷ lệ phần trăm. Sau khi bạn lưu dữ liệu thanh toán từng phần cho một đơn hàng, trạng thái đơn hàng sẽ thay đổi thành Đã thanh toán một phần và khoản thanh toán sẽ hiển thị với khách hàng trong tài khoản khách hàng của họ.

Bạn không cần chỉ định phương thức thanh toán dự kiến khi tạo đơn hàng nháp. Bạn có thể chỉ định phương thức thanh toán khi ghi lại khoản thanh toán trên đơn hàng.

Thu tiền thanh toán từng phần bằng thẻ tín dụng được bảo lưu

Nếu sử dụng B2B, bạn có thể thu một phần khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng được bảo lưu liên quan đến các địa điểm công ty.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn thu tiền thanh toán từng phần.

 3. Nhấp vào Thu tiền thanh toán rồi chọn thẻ tín dụng được bảo lưu mà bạn muốn tính phí.

 4. Trong mục Số tiền, chọn Số tiền cố định hoặc Tỷ lệ phần trăm, sau đó nhập số tiền bạn muốn tính cho khách hàng.

 5. Nhấp vào Phí.

Thu tiền thanh toán từng phần bằng thẻ tín dụng mới

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn thu tiền thanh toán từng phần.

 3. Nhấp vào Thu tiền thanh toán > Nhập thẻ tín dụng.

 4. Trong mục Số tiền, chọn Số tiền cố định hoặc Tỷ lệ phần trăm, sau đó nhập số tiền bạn muốn tính cho khách hàng.

 5. Trong mục Số thẻ, nhập chi tiết thẻ tín dụng.

 6. Trong Địa chỉ thanh toán, nhập thông tin thanh toán hoặc chọn Giống với địa chỉ giao hàng.

 7. Nhấp vào Phí.

Lưu dữ liệu khoản thanh toán từng phần thủ công

Bạn có thể lưu lại dữ liệu khoản thanh toán từng phần thủ công, ví dụ như nạp tiền ngân hàng hoặc thu tiền khi giao hàng. Shopify không thu hồi các khoản thanh toán thủ công.

Nếu đã định cấu hình phương thức thanh toán thủ công thì bạn có thể chọn phương thức thanh toán bạn muốn lưu dữ liệu cho khoản thanh toán từng phần.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn lưu dữ liệu khoản thanh toán từng phần.

 3. Nhấp vào Thu tiền thanh toán > Lưu dữ liệu thanh toán.

 4. Trong mục Số tiền, chọn Số tiền cố định hoặc Tỷ lệ phần trăm rồi nhập số tiền bạn muốn tính cho khách hàng.

 5. Trong mục Phương thức, chọn phương thức thanh toán thủ công bạn muốn lưu dữ liệu cho khoản thanh toán từng phần.

 6. Nhấp vào Lưu dữ liệu thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí