Bảo lưu thẻ tín dụng

Tính năng bảo lưu thẻ tín dụng sẽ lưu thông tin thẻ tín dụng để có thể tính phí mà không cần nhập lại thông tin thẻ. Tính năng bảo lưu thẻ tín dụng chỉ dành cho thương nhân sử dụng Shopify Payments.

Khi thanh toán, khách hàng B2B có thể nhấp vào hộp kiểm để bảo lưu thông tin thẻ tín dụng hoặc đăng nhập vào tài khoản của họ để thêm thẻ được bảo lưu. Sau khi bảo lưu thông tin thẻ tín dụng, khách hàng B2B có thể chọn sử dụng thẻ đã bảo lưu trong những lần thanh toán sau này.

Thẻ đã bảo lưu sẽ được liên kết với một địa điểm công ty và chỉ sử dụng được cho các đơn hàng trong tương lai có cùng địa điểm. Tất cả khách hàng liên kết với địa điểm đó đều có thể sử dụng và quản lý thẻ được bảo lưu. Nếu một địa điểm có nhiều thẻ được bảo lưu thì khách hàng liên kết với địa điểm đó có thể chọn sử dụng thẻ nào để thanh toán cho đơn hàng. Khách hàng B2B có thể đăng nhập vào tài khoản để quản lý thẻ tín dụng được bảo lưu.

Tính năng Bảo lưu thẻ tín dụng có trong các quy trình thanh toán sau:

 • giao dịch thanh toán tự động tạo đơn hàng có và không có điều khoản thanh toán.
 • giao dịch thanh toán tạo đơn hàng nháp để đánh giá có và không có điều khoản thanh toán.
 • giao dịch thanh toán được tạo từ hóa đơn gửi đến khách hàng có và không có điều khoản thanh toán.

Khi truy cập địa điểm công ty trên trang quản trị Shopify, bạn có thể xem các thẻ được bảo lưu và thực hiện những tác vụ sau:

 • thu phí thủ công thẻ được bảo lưu đối với đơn hàng đang chờ xử lý thanh toán
 • thay đổi thẻ để tính phí cho đơn hàng đang chờ xử lý thanh toán
 • xóa thẻ được bảo lưu của địa điểm

Truy cập thẻ được bảo lưu của địa điểm công ty

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty, sau đó nhấp vào địa điểm mà bạn muốn xem thẻ được bảo lưu.
 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Quản lý.

Tính phí vào thẻ bảo mật cho đơn hàng đang chờ xử lý thanh toán

Đối với đơn hàng mà trong đó, khách hàng B2B có thẻ tín dụng được bảo lưu và có các điều khoản thanh toán Ròng hoặc Đến hạn khi hoàn tất đơn hàng, bạn có thể tính phí vào thẻ được bảo lưu theo cách thủ công.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty, sau đó nhấp vào địa điểm liên kết với đơn hàng bạn muốn thu phí.
 3. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn thu phí.
 4. Trong mục thanh toán, nhấp vào Thu tiền thanh toán rồi nhấp vào thẻ bạn muốn tính phí.
 5. Nhấp vào Thu phí để thu số tiền hiển thị với thẻ đã chọn.

Thay đổi thẻ để tính phí cho đơn hàng đang chờ thanh toán

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty, sau đó nhấp vào địa điểm liên kết với đơn hàng bạn muốn thay đổi thẻ.
 3. Nhấp vào đơn hàng mà bạn muốn thay đổi thẻ.
 4. Trong mục thanh toán, nhấp vào Thu tiền thanh toán rồi nhấp vào thẻ bạn muốn tính phí.
 5. Nhấp vào Thu phí để thu số tiền hiển thị với thẻ đã chọn.

Xóa thẻ được bảo lưu của địa điểm

Sau khi xóa thẻ được bảo lưu, bạn sẽ không thể tính phí vào thẻ này cho bất kỳ đơn hàng nào, và khách hàng sẽ không thể chọn thẻ đó khi thanh toán. Bạn vẫn có thể tính phí vào thẻ cho bất kỳ đơn hàng nào được đặt bằng thẻ đó và có trạng thái Khoản thanh toán đang chờ xử lý.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty, sau đó nhấp vào địa điểm mà bạn muốn xóa thẻ được bảo lưu.
 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Quản lý.
 4. Đối với thẻ bạn muốn xóa, nhấp vào ..., sau đó nhấp vào Xóa phương thức thanh toán.
 5. Để xác nhận rằng bạn muốn xóa thẻ, nhấp vào Xóa phương thức thanh toán.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty rồi nhấp vào địa điểm liên kết với thẻ được bảo lưu mà bạn muốn gửi yêu cầu cập nhật.
 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Quản lý.
 4. Đối với thẻ mà bạn muốn gửi thông báo, nhấp vào ....
 5. Nhấp vào Gửi liên kết để cập nhật phương thức thanh toán.
 6. Nhấp vào Gửi email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí