Danh mục B2B

Danh mục B2B là tập hợp các sản phẩm mà bạn có thể chọn để bán cho các công ty B2B và tùy chỉnh trải nghiệm mua cho khách hàng bán buôn. Với danh mục, bạn có thể kiểm soát tình trạng còn hàng của sản phẩm cho khách hàng bán buôn và đưa tất cả sản phẩm hoặc sản phẩm cụ thể vào một danh mục.

Bạn cũng có thể thiết lập quy tắc số lượng để hạn chế số lượng mặt hàng mà khách hàng B2B có thể mua trong một đơn hàng và thiết lập giảm giá theo số lượng để giảm giá cho khách hàng B2B khi họ mua một số lượng sản phẩm nhất định trong cùng đơn hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí