Tạo và quản lý công ty B2B

Công ty trong Shopify đại diện cho công ty bạn bán hàng đến với B2B. Công ty có thể có nhiều địa điểm, mỗi địa điểm có các danh mục, điều khoản thanh toán, tùy chọn thanh toán và địa chỉ giao hàng riêng. Khi khách hàng B2B đăng nhập vào cửa hàng, họ chọn địa điểm họ đang mua hàng và được đưa ra giá, điều khoản thanh toán và trang thanh toán bạn đã chỉ định cho địa điểm công ty đó.

Để lưu trữ thông tin tùy chỉnh về khách hàng B2B, bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung vào công ty hoặc địa điểm. Trường thông tin bổ sung giúp bạn tùy chỉnh chức năng và giao diện của cửa hàng Shopify bằng cách cho phép bạn lưu thông tin chuyên môn hóa thường không được thu thập trong trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về trường thông tin bổ sung.

Tạo công ty

Bạn chỉ bắt buộc phải có tên công ty khi tạo công ty lần đầu tiên. Có thể thêm thông tin bổ sung sau.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào Thêm công ty.
 3. Nhập tên công ty. Tên này hiển thị với khách hàng khi họ đăng nhập.
 4. Nhập ID công ty. Bạn có thể sử dụng ID bên ngoài hiện có hoặc tạo ID duy nhất.
 5. Chọn liên hệ chính. Bạn có thể chọn khách hàng từ hồ sơ đã có trong cửa hàng hoặc tạo hồ sơ khách hàng mới. Hồ sơ khách hàng phải có địa chỉ email làm liên hệ chính.
 6. Nhập địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán.
 7. Thêm ID địa điểm. Bạn có thể thêm ID bên ngoài hiện có hoặc tạo ID duy nhất.
 8. Trong mục Danh mục , chọn danh mục để áp dụng cho công ty.
 9. Trong mục Đơn hàng và thanh toán , chọn xem khách hàng có phải gửi đơn hàng dưới dạng đơn hàng nháp hay không.
 10. Trong mục Đơn hàng và thanh toán, chọn điều khoản thanh toán cho công ty từ những mục sau:

  • Không có điều khoản thanh toán - Phải thanh toán đơn hàng ngay tại bước thanh toán.
  • Thực (thời hạn) - Có thể thanh toán đơn hàng ngay lập tức hoặc tại bất kỳ thời điểm nào trong một thời hạn cụ thể.
 11. Không bắt buộc: Trong mục Thuế, nhập mã số thuế và khoản miễn thuế của công ty.

 12. Không bắt buộc: Trong mục Trường thông tin bổ sung, thêm thông tin cho mọi trường thông tin bổ sung bạn đã thêm.

 13. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm địa điểm vào công ty hiện có

Bước:

Chỉnh sửa chi tiết công ty

Bạn có thể thêm hoặc cập nhật thông tin công ty sau khi tạo công ty. Thay đổi được thực hiện trên trang công ty sẽ áp dụng hàng loạt cho tất cả địa điểm công ty, nhưng một số thông tin như mã số thuế và thông tin miễn thuế áp dụng riêng cho từng địa điểm và phải cập nhật trên trang địa điểm.

Nếu bạn cần cập nhật hàng loạt thông tin công ty, ví dụ như tên công ty, hãy cân nhắc dùng ứng dụng bên thứ ba là trang chỉnh sửa hàng loạt.

Bước:

Chỉnh sửa chi tiết địa điểm công ty

Bạn có thể thêm hoặc cập nhật thông tin địa điểm sau khi tạo địa điểm công ty. Thay đổi được thực hiện trên trang công ty sẽ áp dụng hàng loạt cho tất cả địa điểm của công ty, nhưng một số thông tin như mã số thuế và thông tin miễn thuế áp dụng riêng cho từng địa điểm và phải cập nhật trên trang địa điểm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty có địa điểm bạn muốn cập nhật.
 3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào địa điểm bạn muốn cập nhật.
 4. Trong mục có tên địa điểm, nhấp vào để cập nhật bất kỳ thông tin nào sau đây:

  • Nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết địa điểm để cập nhật tên hoặc ID địa điểm.
  • Nhấp vào Chỉnh sửa địa chỉ giao hàng để cập nhật địa chỉ giao hàng của địa điểm.
  • Nhấp vào Chỉnh sửa địa chỉ thanh toán để cập nhật địa chỉ thanh toán của địa điểm.
 5. Trong mục Tùy chỉnh, nhấp vào để cập nhật bất kỳ thông tin nào sau đây:

  • Nhấp vào Quản lý danh mục để thêm hoặc xóa danh mục cho địa điểm này.
  • Nhấp vào Chỉnh sửa điều khoản thanh toán để cập nhật điều khoản thanh toán cho địa điểm này.
  • Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt thanh toán để cập nhật địa chỉ giao hàng linh hoạt và quy tắc gửi đơn hàng cho địa điểm này.
  • Nhấp vào Chỉnh sửa mã số thuế để cập nhật mã số thuế cho địa điểm này.
  • Nhấp vào Quản lý miễn thuế để thêm hoặc xóa quy tắc miễn thuế cho địa điểm này.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

 7. Không bắt buộc: Trong mục Ghi chú, nhấp vào biểu tượng bút chì để thêm ghi chú về công ty, sau đó nhấp vào Lưu.

Lọc các trường thông tin bổ sung công ty và địa điểm công ty

Bạn có thể lọc và tìm kiếm các trường thông tin bổ sung công ty và địa điểm công ty trên các trang chỉ mục Công ty và Địa điểm công ty. Tìm hiểu thêm về Lọc các trường thông tin bổ sung Công ty và Địa điểm công ty.

Xóa công ty

Khi bạn xóa một công ty, tất cả địa điểm của công ty đó sẽ bị xóa. Tất cả khách hàng đều bị xóa khỏi công ty nhưng vẫn còn trong danh sách khách hàng trừ khi bạn xóa họ. Không thể xóa công ty nếu công ty đó có bất kỳ đơn hàng nào.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty để xóa.
 3. Nhấp vào Xóa công ty.
 4. Xem lại thông tin xóa rồi nhấp vào Xóa công ty.

Xóa địa điểm khỏi công ty

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty để xóa địa điểm.
 3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào tên địa điểm.
 4. Nhấp vào Delete location (Xóa địa điểm).

Cho phép khách hàng B2B nhập địa chỉ giao hàng linh hoạt khi thanh toán

Đối với từng địa điểm công ty, bạn có thể quyết định xem khách hàng đang đặt hàng có thể nhập địa chỉ dùng một lần mới khi thanh toán hay không. Cài đặt này bị hủy kích hoạt theo mặc định. Khi tạo một công ty hoặc địa điểm công ty mới, bạn đồng thời có thể kích hoạt tùy chọn này.

Bạn có thể hủy kích hoạt tùy chọn này đối với công ty hoặc địa điểm công ty bất kỳ lúc nào bằng cách quay lại phần cài đặt thanh toán và bỏ chọn tùy chọn này.

Địa chỉ giao hàng mà khách hàng B2B cung cấp khi thanh toán sẽ chỉ áp dụng cho đơn hàng cụ thể mà địa chỉ đó đã được thêm vào. Địa chỉ này không được lưu để sử dụng trong tương lai. Khách hàng B2B không thể chỉnh sửa địa chỉ giao hàng của đơn hàng sau khi bạn chấp nhận địa chỉ.

Cho phép địa chỉ giao hàng linh hoạt đối với địa điểm hiện có

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Chọn Công ty, sau đó chọn Địa điểm công ty bạn muốn cho phép khách hàng B2B nhập địa chỉ giao hàng trên trang thanh toán khi mua hàng từ địa điểm đó.
 3. Trong phần Hồ sơ địa điểm thuộc mục Thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong cài đặt thanh toán, chọn Cho phép khách hàng gửi hàng đến mọi địa chỉ.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Cho phép địa chỉ giao hàng linh hoạt đối với tất cả địa điểm hiện có được liên kết với công ty

Tạo công ty mới có cho phép địa chỉ giao hàng linh hoạt

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào Thêm công ty.
 3. Nhập thông tin liên quan vào mục Công ty mới và chọn Cho phép khách hàng gửi hàng đến mọi địa chỉ trong cài đặt Thanh toán.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo địa điểm công ty mới khi tùy chọn địa chỉ giao hàng linh hoạt được cho phép

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí