Tạo công ty B2B

Công ty trong Shopify đại diện cho công ty bạn bán hàng đến với B2B. Công ty có thể có nhiều địa điểm, mỗi địa điểm có các danh mục, điều khoản thanh toán, tùy chọn thanh toán và địa chỉ giao hàng riêng. Khi khách hàng B2B đăng nhập vào cửa hàng, họ chọn địa điểm họ đang mua hàng và được đưa ra giá, điều khoản thanh toán và trang thanh toán bạn đã chỉ định cho địa điểm công ty đó.

Để lưu trữ thông tin tùy chỉnh về khách hàng B2B, bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung vào công ty hoặc địa điểm. Trường thông tin bổ sung cho phép bạn tùy chỉnh chức năng và giao diện của cửa hàng Shopify bằng cách cho phép bạn lưu thông tin chuyên môn hóa thường không được thu thập trong Trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về trường thông tin bổ sung.

Tạo công ty

Bạn chỉ bắt buộc phải có tên công ty khi tạo công ty lần đầu tiên. Có thể thêm thông tin bổ sung sau.

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng >Công ty.
 2. Nhấp vào Thêm công ty.
 3. Nhập tên công ty. Khách hàng sẽ nhìn thấy tên này khi đăng nhập.
 4. Nhập ID công ty. Bạn có thể sử dụng ID bên ngoài hiện có hoặc tạo ID duy nhất.
 5. Chọn liên hệ chính. Bạn có thể chọn khách hàng từ hồ sơ đã có trong cửa hàng hoặc tạo hồ sơ khách hàng mới. Hồ sơ khách hàng phải có địa chỉ email làm liên hệ chính.
 6. Nhập địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán.
 7. Thêm ID địa điểm. Bạn có thể thêm ID bên ngoài hiện có hoặc tạo ID duy nhất.
 8. Trong mục Danh mục , chọn danh mục để áp dụng cho công ty.
 9. Trong mục Đơn hàng và thanh toán , chọn xem khách hàng có phải gửi đơn hàng dưới dạng đơn hàng nháp hay không.
 10. Trong mục Đơn hàng và thanh toán, chọn điều khoản thanh toán cho công ty từ những mục sau:

  • Không có điều khoản thanh toán - Phải thanh toán đơn hàng ngay tại bước thanh toán.
  • Thực (thời hạn) - Có thể thanh toán đơn hàng ngay lập tức hoặc tại bất kỳ thời điểm nào trong một thời hạn cụ thể.
 11. Không bắt buộc: Trong mục Thuế, nhập mã số thuế và khoản miễn thuế của công ty.

 12. Không bắt buộc: Trong mục Trường thông tin bổ sung, thêm thông tin cho mọi trường thông tin bổ sung bạn đã thêm.

 13. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm địa điểm vào công ty hiện có

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Chọn công ty để thêm địa điểm mới.
 3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào Tạo địa điểm mới.
 4. Chọn một trong những mục sau:

  • Để sao chép địa chỉ thanh toán, người liên hệ cho địa điểm, danh mục và điều khoản thanh toán từ một địa điểm hiện có, chọn Sao chép địa điểm hiện có.
  • Để nhập thủ công thông tin địa điểm, chọn Địa điểm công ty mới.
 5. Nhập địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán.

 6. Thêm tên địa điểm và ID địa điểm.

 7. Chọn liên hệ chính. Bạn có thể chọn khách hàng từ hồ sơ đã có trong cửa hàng hoặc tạo hồ sơ khách hàng mới. Hồ sơ khách hàng phải có địa chỉ email làm liên hệ chính.

 8. Chọn quyền cho người liên hệ chính từ những mục sau:

  • Chỉ đặt hàng - Khách hàng có thể mua hàng từ địa điểm công ty và xem danh sách đơn hàng đã đặt.
  • Quản trị địa điểm - Khách hàng có thể mua hàng từ địa điểm công ty và xem danh sách đơn hàng đã đặt tại địa điểm đó.
 9. Trong mục Danh mục , chọn danh mục để áp dụng cho công ty.

 10. Trong mục Thanh toán , chọn điều khoản thanh toán cho công ty từ những mục sau:

  • Không - Phải thanh toán đơn hàng ngay tại bước thanh toán.
  • Thực (thời hạn) - Có thể thanh toán đơn hàng ngay lập tức hoặc tại bất kỳ thời điểm nào trong một thời hạn cụ thể.
 11. Không bắt buộc: Trong mục Thuế, nhập mã số thuế và khoản miễn thuế của công ty.

 12. Không bắt buộc: Trong mục Trường thông tin bổ sung, thêm thông tin cho mọi trường thông tin bổ sung bạn đã thêm.

 13. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa công ty

Khi bạn xóa một công ty, tất cả địa điểm của công ty đó sẽ bị xóa. Tất cả khách hàng đều bị xóa khỏi công ty nhưng vẫn còn trong danh sách khách hàng trừ khi bạn xóa họ. Không thể xóa công ty nếu công ty đó có đơn hàng bỏ ngỏ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty để xóa.
 3. Nhấp vào Xóa công ty.
 4. Xem lại thông tin xóa rồi nhấp vào Xóa công ty.

Xóa địa điểm khỏi công ty

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty để xóa địa điểm.
 3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào tên địa điểm.
 4. Nhấp vào Delete location (Xóa địa điểm).

Cho phép khách hàng B2B nhập địa chỉ giao hàng linh hoạt khi thanh toán

Đối với từng địa điểm công ty, bạn có thể quyết định xem người mua đang đặt hàng có thể nhập địa chỉ dùng một lần mới khi thanh toán hay không. Cài đặt này bị hủy kích hoạt theo mặc định. Khi tạo một công ty hoặc địa điểm công ty mới, bạn đồng thời có thể kích hoạt tùy chọn này.

Bạn có thể hủy kích hoạt tùy chọn này đối với công ty hoặc địa điểm công ty bất kỳ lúc nào bằng cách quay lại phần cài đặt thanh toán và bỏ chọn tùy chọn này.

Địa chỉ giao hàng mà khách hàng B2B cung cấp khi thanh toán sẽ chỉ áp dụng cho đơn hàng cụ thể mà địa chỉ đó đã được thêm vào. Địa chỉ này không được lưu để sử dụng trong tương lai. Khách hàng B2B không thể chỉnh sửa địa chỉ giao hàng của đơn hàng sau khi bạn chấp nhận địa chỉ.

Cho phép địa chỉ giao hàng linh hoạt đối với địa điểm hiện có

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Chọn Công ty, sau đó chọn Địa điểm công ty bạn muốn cho phép khách hàng B2B nhập địa chỉ giao hàng trên trang thanh toán khi mua hàng từ địa điểm đó.
 3. Trong phần Hồ sơ địa điểm thuộc mục Thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong cài đặt thanh toán, chọn Cho phép khách hàng gửi hàng đến mọi địa chỉ.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Cho phép địa chỉ giao hàng linh hoạt đối với tất cả địa điểm hiện có được liên kết với công ty

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Trong mục Công ty, nhấp vào ...
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt thanh toán
 4. Chọn Cho phép khách hàng gửi hàng đến mọi địa chỉ trong mục Chỉnh sửa cài đặt thanh toán.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo công ty mới có cho phép địa chỉ giao hàng linh hoạt

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào Thêm công ty.
 3. Nhập thông tin liên quan vào mục Công ty mới và chọn Cho phép khách hàng gửi hàng đến mọi địa chỉ trong cài đặt Thanh toán.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo địa điểm công ty mới khi tùy chọn địa chỉ giao hàng linh hoạt được cho phép

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Chọn Công ty bạn muốn tạo Địa điểm công ty mới.
 3. Nhấp vào Thêm địa điểm.
 4. Nhập thông tin liên quan vào mục Địa điểm công ty mới và chọn Cho phép khách hàng gửi hàng đến mọi địa chỉ trong cài đặt Thanh toán.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí