Tạo công ty B2B

Công ty trong Shopify đại diện cho công ty bạn bán hàng đến với B2B. Công ty có thể có nhiều địa điểm, mỗi địa điểm có các bảng giá, điều khoản thanh toán, tùy chọn thanh toán và địa chỉ giao hàng riêng. Khi khách hàng B2B đăng nhập vào cửa hàng, họ chọn địa điểm họ đang mua hàng và được đưa ra giá, điều khoản thanh toán và trang thanh toán bạn đã chỉ định cho địa điểm công ty đó.

Tạo công ty

Bạn chỉ bắt buộc phải có tên công ty khi tạo công ty lần đầu tiên. Có thể thêm thông tin bổ sung sau.

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng >Công ty.
 2. Nhấp vào Thêm công ty.
 3. Nhập tên công ty. Khách hàng sẽ nhìn thấy tên này khi đăng nhập.
 4. Nhập ID công ty. Bạn có thể sử dụng ID bên ngoài hiện có hoặc tạo ID duy nhất.
 5. Chọn liên hệ chính. Bạn có thể chọn khách hàng từ hồ sơ đã có trong cửa hàng hoặc tạo hồ sơ khách hàng mới. Hồ sơ khách hàng phải có địa chỉ email làm liên hệ chính.
 6. Nhập địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán.
 7. Thêm ID địa điểm. Bạn có thể thêm ID bên ngoài hiện có hoặc tạo ID duy nhất.
 8. Trong mục Bảng giá, chọn bảng giá để áp dụng cho công ty.
 9. Trong mục Đơn hàng và thanh toán , chọn xem khách hàng có phải gửi đơn hàng dưới dạng đơn hàng nháp hay không.
 10. Trong mục Đơn hàng và thanh toán, chọn điều khoản thanh toán cho công ty từ những mục sau:

  • Không có điều khoản thanh toán - Phải thanh toán đơn hàng ngay tại bước thanh toán.
  • Thực (thời hạn) - Có thể thanh toán đơn hàng ngay lập tức hoặc tại bất kỳ thời điểm nào trong một thời hạn cụ thể.
 11. Không bắt buộc: Trong mục Thuế, nhập mã số thuế và khoản miễn thuế của công ty.

 12. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm địa điểm vào công ty hiện có

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Chọn công ty để thêm địa điểm mới.
 3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào Tạo địa điểm mới.
 4. Chọn một trong những mục sau:

  • Để sao chép địa chỉ thanh toán, người liên hệ cho địa điểm, bảng giá và điều khoản thanh toán từ một địa điểm hiện có, chọn Sao chép địa điểm hiện có.
  • Để nhập thủ công thông tin địa điểm, chọn Địa điểm công ty mới.
 5. Nhập địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán.

 6. Thêm tên địa điểm và ID địa điểm.

 7. Chọn liên hệ chính. Bạn có thể chọn khách hàng từ hồ sơ đã có trong cửa hàng hoặc tạo hồ sơ khách hàng mới. Hồ sơ khách hàng phải có địa chỉ email làm liên hệ chính.

 8. Chọn quyền cho người liên hệ chính từ những mục sau:

  • Chỉ đặt hàng - Khách hàng có thể mua hàng từ địa điểm công ty và xem danh sách đơn hàng đã đặt.
  • Quản trị địa điểm - Khách hàng có thể mua hàng từ địa điểm công ty và xem danh sách đơn hàng đã đặt tại địa điểm đó.
 9. Trong mục Bảng giá, chọn bảng giá để áp dụng cho công ty.

 10. Trong mục Thanh toán , chọn điều khoản thanh toán cho công ty từ những mục sau:

  • Không - Phải thanh toán đơn hàng ngay tại bước thanh toán.
  • Thực (thời hạn) - Có thể thanh toán đơn hàng ngay lập tức hoặc tại bất kỳ thời điểm nào trong một thời hạn cụ thể.
 11. Không bắt buộc: Trong mục Thuế, nhập mã số thuế và khoản miễn thuế của công ty.

 12. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa công ty

Khi bạn xóa một công ty, tất cả địa điểm của công ty đó sẽ bị xóa. Tất cả khách hàng đều bị xóa khỏi công ty nhưng vẫn còn trong danh sách khách hàng trừ khi bạn xóa họ. Không thể xóa công ty nếu công ty đó có đơn hàng bỏ ngỏ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty để xóa.
 3. Nhấp vào Xóa công ty.
 4. Xem lại thông tin xóa rồi nhấp vào Xóa công ty.

Xóa địa điểm khỏi công ty

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào công ty để xóa địa điểm.
 3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào tên địa điểm.
 4. Nhấp vào Delete location (Xóa địa điểm).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí