Shopify Flow

Shopify Flow là nền tảng tự động hóa thương mại điện tử mà bạn có thể dùng để tự động hóa các tác vụ và quy trình trong cửa hàng cũng như trên các ứng dụng của mình.

Shopify Flow là một tính năng dựa trên sự kiện giúp bạn tạo quy trình làm việc tự động. Shopify Flow theo dõi cửa hàng để lấy dữ liệu sự kiện và giúp bạn tạo chuỗi thao tác tự động để phản hồi sự kiện. Để tạo những quy trình tự động hóa này, bạn sẽ xây dựng một quy trình làm việc bằng các thành phần như yếu tố kích hoạt, điều kiệnthao tác.

Liệt kê các thành phần của quy trình làm việc, mô tả và đưa ra ví dụ.
Thành phần quy trình làm việc Mô tả Ví dụ
Yếu tố kích hoạt Yếu tố kích hoạt là sự kiện bắt đầu quy trình làm việc và có thể là điều gì đó xảy ra trong cửa hàng hoặc ứng dụng. Đã tạo đơn hàng mới trong cửa hàng của bạn.
Điều kiện Điều kiện xác định việc có thực hiện thao tác hay không dựa trên điều kiện bạn đặt ra. Điều kiện được thiết lập để kiểm tra xem tổng số tiền đã thanh toán cho đơn hàng có lớn hơn 200 USD không.
Thao tác Thao tác là thay đổi được thực hiện đối với cửa hàng hoặc trong ứng dụng khi đáp ứng điều kiện. Nếu tổng số tiền đã thanh toán cho đơn hàng lớn hơn 200 USD, thẻ sẽ được thêm vào tài khoản của khách hàng đã đặt hàng.

Shopify Flow chỉ có trong các gói Basic, Shopify, Advanced và Plus. Hầu hết các tính năng của Shopify Flow đều có trong các gói. Những điểm khác biệt giữa các gói là:

Để biết thêm thông tin về các tính năng có trong từng gói, tham khảo gói Shopify và định giá.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí