Thử lại lần chạy quy trình làm việc trong Shopify Flow

Thử lại theo cách thủ công có thể giúp bạn khắc phục sự cố cho quy trình làm việc và giải quyết các vấn đề từ những lần chạy trước trong Shopify Flow. Bạn có thể thử lại từng lần chạy hoặc nhiều lần chạy trong cùng một quy trình làm việc sau khi giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến (các) lần chạy ban đầu.

Những lưu ý khi thử lại lần chạy

 • Không được để quy trình làm việc đang chạy hoặc chờ (phải chờ đến khi lần chạy thành công hoặc báo lỗi)
 • Để thử lại lần chạy, quy trình làm việc liên quan phải hoạt động. Bạn có thể kích hoạt quy trình làm việc liên quan bằng cách chuyển đến trang tóm tắt quy trình làm việc và nhấp vào Bật.
 • Yếu tố kích hoạt quy trình làm việc phải khớp với yếu tố kích hoạt lần chạy ban đầu đã sử dụng. Khi yếu tố kích hoạt thay đổi và không còn khớp với lần chạy ban đầu thì không thể thử lại lần chạy.
 • Quá trình thử lại theo cách thủ công sẽ sử dụng cùng dữ liệu yếu tố kích hoạt như lần chạy ban đầu (Ví dụ: ID của tài nguyên đã bắt đầu quy trình làm việc).
 • Quá trình thử lại theo cách thủ công sẽ tìm nạp dữ liệu mới nhất từ thao tác Nhận dữ liệu và sử dụng dữ liệu mới nhất trong các điều kiện và thao tác.

Thử lại lần chạy trên trang Chi tiết lần chạy

 1. Xem thông tin chi tiết về lần chạy bằng cách nhấp vào đường liên kết trong thông báo lỗi quy trình làm việc hoặc chuyển đến lần chạy đó trong ứng dụng Flow.
 2. Khắc phục sự cố cho lần chạy và quy trình làm việc. Xác định những bước không hoạt động như dự tính và kiểm tra cấu hình các bước đó trong trình biên tập quy trình làm việc. Xác nhận rằng mọi tài nguyên quản trị mà lần chạy đã sử dụng đều có các thuộc tính như kỳ vọng. Tìm hiểu thêm về Khắc phục sự cố trong Flow.
 3. Khắc phục (các) sự cố đã xác định trong quy trình làm việc và tài nguyên.
 4. Quay lại trang chi tiết lần chạy và chọn tùy chọn Thử lại lần chạy và làm theo lời nhắc.
 5. Sau khi thử lại lần chạy, biểu ngữ sẽ hiển thị ở đầu trang chi tiết lần chạy kèm theo đường liên kết để xem các lượt thử lại.

Thử lại lần chạy trên trang Tóm tắt quy trình làm việc

 1. Trong ứng dụng Flow, chọn một quy trình làm việc trong danh sách quy trình làm việc để truy cập trang tóm tắt quy trình làm việc.
 2. Xem thông tin chi tiết về các lần chạy để xác định vấn đề hoặc kết quả không mong muốn, xác nhận rằng tất cả lần chạy sẽ được thử lại đều gặp phải vấn đề giống nhau.
 3. Khắc phục sự cố cho lần chạy và quy trình làm việc. Xác định những bước không hoạt động như dự tính và kiểm tra cấu hình các bước đó trong trình biên tập quy trình làm việc. Xác nhận rằng mọi tài nguyên quản trị mà lần chạy đã sử dụng đều có các thuộc tính như kỳ vọng. Tìm hiểu thêm về Khắc phục sự cố trong Flow.
 4. Khắc phục (các) sự cố đã xác định trong quy trình làm việc và tài nguyên.
 5. Trong phần tóm tắt quy trình làm việc, chọn tất cả những lần chạy mà vấn đề ảnh hưởng đến và sẽ được thử lại theo cách thủ công. Sau đó, chọn Thử lại lần chạy trong menu thao tác và làm theo lời nhắc.
 6. Làm mới trang để cập nhật danh sách lần chạy gần đây nếu bạn muốn xem các lần chạy mới. Để xem các lượt thử lại liên quan đến một lần chạy cụ thể, nhấp vào biểu tượng Xem trong cột dành cho các lượt thử lại.

Xem trạng thái của lượt thử lại

Trên trang Tóm tắt quy trình làm việc và trang Lần chạy gần đây

Cột Lượt thử lại cho biết lần chạy đã được thử lại hay chưa bằng cách hiển thị biểu tượng. Khi nhấp vào biểu tượng, danh sách lần chạy sẽ được lọc để hiển thị lần chạy ban đầu và những lượt thử lại.

Cột Bắt đầu bằng cho biết lần chạy đã được khởi động bằng một sự kiện yếu tố kích hoạt, lần chạy thủ công hay lượt thử lại thủ công.

Trên trang Chi tiết lần chạy

Trên trang chi tiết lần chạy, một biểu ngữ sẽ hiển thị kèm theo đường liên kết để xem lần chạy ban đầu và các lượt thử lại trong danh sách lần chạy.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí