Chạy quy trình làm việc theo cách thủ công trong Shopify Flow

Bạn có thể chạy quy trình làm việc theo cách thủ công trong trang quản trị Shopify cho từng đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc sản phẩm. Bạn cũng có thể chạy quy trình làm việc cho một số đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc sản phẩm cùng lúc bằng thao tác hàng loạt. Khi chạy quy trình làm việc theo cách thủ công, quy trình làm việc đó sẽ được sử dụng ngay cả khi sự kiện kích hoạt quy trình làm việc đã xảy ra.

Những lưu ý khi chạy thủ công quy trình làm việc

Trước khi chạy quy trình làm việc trong trang quản trị Shopify, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Không thể chạy quy trình làm việc không hoạt động theo cách thủ công. Để chạy quy trình làm việc trong trang quản trị Shopify, phải kích hoạt quy trình làm việc. Nếu quy trình làm việc bạn muốn chạy không hoạt động, truy cập quy trình làm việc và nhấp vào Bật.
 • Bạn phải cài đặt ứng dụng Shopify Flow trong cửa hàng thì mới có thể chạy quy trình làm việc theo cách thủ công.
 • Để chạy quy trình làm việc cho một đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc sản phẩm, quy trình làm việc phải có yếu tố kích hoạt phù hợp:

  • Để chạy thủ công quy trình làm việc cho đơn hàng, quy trình làm việc phải sử dụng yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng, Đã xóa đơn hàng hoặc Đã thanh toán đơn hàng.
  • Để chạy thủ công quy trình làm việc cho đơn hàng nháp, quy trình làm việc phải sử dụng yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng nháp hoặc Đã xóa đơn hàng nháp.
  • Để chạy thủ công quy trình làm việc cho khách hàng, quy trình làm việc phải sử dụng yếu tố kích hoạt Đã tạo khách hàng, Đã xóa khách hàng, Đã kích hoạt khách hàng hoặc Đã vô hiệu hóa khách hàng.
  • Để chạy thủ công quy trình làm việc cho sản phẩm, quy trình làm việc phải sử dụng yếu tố kích hoạt Đã tạo sản phẩm.
 • Thao tác hàng loạt không hỗ trợ chạy trên tất cả tài nguyên trong cửa hàng.

 • Theo mặc định, danh sách tài nguyên hiển thị tối đa 50 kết quả. Bạn có thể tùy ý thêm &limit=250 vào URL trang để hiển thị tối đa 250 kết quả, sau đó có thể gửi kết quả đến Flow.

Để biết thêm thông tin về cách chạy quy trình làm việc theo cách thủ công, tham khảo Cách chạy Flow từ video trên trang quản trị Shopify trên Youtube.

Chạy quy trình làm việc trên trang quản trị Shopify

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng, Đơn hàng nháp, Sản phẩm hoặc Khách hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc sản phẩm cần chạy quy trình làm việc.
 3. Trên đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc trang sản phẩm đó, nhấp vào Thao tác khác.
 4. Nhấp vào Run Flow automation (Tự động chạy Flow).
 5. Trong tab mới mở ra, chọn quy trình làm việc cần chạy.
 6. Nhấp vào Chạy quy trình làm việc.
 7. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem kết quả trong Flow để xem lại kết quả của quy trình làm việc trên trang Hoạt động.

Chạy quy trình làm việc bằng thao tác hàng loạt

Bạn có thể chạy quy trình làm việc theo cách thủ công cho tối đa 50 đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc sản phẩm. Tất cả đối tượng chịu tác động của quy trình làm việc phải nằm trên cùng một trang trong Trang quản trị Shopify. Nếu đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc sản phẩm bạn muốn tác động không nằm trên cùng một trang, hãy lọc kết quả.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng, Đơn hàng nháp, Sản phẩm hoặc Khách hàng.
 2. Chọn đơn hàng, đơn hàng nháp, sản phẩm hoặc khách hàng cần chạy quy trình làm việc.
 3. Nhấp vào nút ....
 4. Nhấp vào Run Flow automation (Tự động chạy Flow).
 5. Trong tab mới mở ra, chọn quy trình làm việc cần chạy.
 6. Nhấp vào Chạy quy trình làm việc.
 7. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem kết quả trong Flow để xem lại kết quả của quy trình làm việc trên trang Hoạt động.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí