Tạo quy trình làm việc trong Shopify Flow

Để sử dụng Shopify Flow, hãy tạo một quy trình làm việc. Bạn có thể tạo quy trình làm việc mới theo cách thủ công hoặc bằng mẫu tạo sẵn.

Tìm hiểu thêm về tạo quy trình làm việc bằng Shopify Flow..

Những điều cần cân nhắc khi tạo quy trình làm việc

Trước khi tạo quy trình làm việc, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Quy trình làm việc sẽ chạy ngay khi có thể. Tuy nhiên, thời gian từ khi yếu tố kích hoạt bắt đầu quy trình làm việc đến khi hoàn tất thao tác có thể bị chậm trễ. Do đó, không xác định được khoảng thời gian cần để hoàn tất một quy trình làm việc.
 • Flow sẽ xử lý đơn hàng và đơn hàng nháp riêng biệt. Thao tác và yếu tố kích hoạt ảnh hưởng đến đơn hàng sẽ không ảnh hưởng đến đơn hàng nháp và ngược lại. Nếu đơn hàng nháp chuyển đổi thành đơn hàng thì quy trình làm việc ảnh hưởng đến đơn hàng sẽ được áp dụng.
 • Quy trình làm việc chứa những điều kiện liên quan đến thẻ có thể không hoạt động nếu có nhiều hơn 250 thẻ gắn với đơn hàng, sản phẩm hoặc khách hàng.
 • Tất cả quy trình làm việc phải bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt trong Shopify Flow hoặc trong ứng dụng.
 • Một số trường trong API quản trị GraphQL sẽ không được điền đồng bộ, đặc biệt là trên đơn hàng. Do không thể điền những trường này khi đang chạy quy trình làm việc nên Shopify Flow có thể không truy cập được dữ liệu và trả về kết quả không như mong muốn, ví dụ như quá trình thực hiện, tham số UTM hoặc mức độ rủi ro. Trước khi kích hoạt quy trình làm việc, hãy kiểm tra để xác minh đó là dữ liệu bạn mong đợi.

Tạo quy trình làm việc mới

Shopify Flow sử dụng dạng phân cấp tự do giúp bạn tạo quy trình làm việc. Dưới đây là các bước tạo một quy trình làm việc đơn giản, gồm thêm một yếu tố kích hoạt, một điều kiện và một thao tác. Bạn có thể tạo quy trình làm việc phức tạp hơn bằng cách thêm điều kiện và thao tác bổ sung, hoặc bằng yếu tố kích hoạt và thao tác nâng cao.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Create workflow (Tạo quy trình làm việc).

 5. Nhấp vào Chọn yếu tố kích hoạt, rồi chọn yếu tố kích hoạt bắt đầu quy trình làm việc.

 6. Nhấp vào Đầu ra để tạo bước mới. Nhấp vào Điều kiện, rồi chọn điều kiện phải đáp ứng trước khi chạy bất kỳ thao tác nào.

 7. Nhấp vào Tiếp > Điều kiện rồi chọn điều kiện phải đáp ứng trước khi chạy bất kỳ thao tác nào.

 8. Nhấp vào*Tiếp* > Thao tác để chọn thao tác cần thực hiện nếu điều kiện được đặt là true.

 9. Không bắt buộc: Nhấp vào Otherwise (Khác) để thêm vào quy trình làm việc nếu điều kiện bạn đặt là false. Bạn có thể thêm điều kiện hoặc thao tác khác.

 10. Nhấp vào Quy trình làm việc mới, rồi nhập tiêu đề cho quy trình làm việc.

 11. Nhấp vào Bật quy trình làm việc.

 12. Để bắt đầu sử dụng quy trình làm việc, nhấp vào Bật.

Tạo quy trình làm việc bằng mẫu

Mẫu là quy trình làm việc có sẵn do Shopify tạo để bạn có thể tùy chỉnh và sử dụng.

Mẫu sử dụng yếu tố kích hoạt, điều kiện và thao tác có dữ liệu phần giữ chỗ đã điền sẵn. Trước khi kích hoạt quy trình làm việc, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn đã chỉnh sửa quy trình làm việc và nhập giá trị bạn muốn sử dụng. Ví dụ:

 • Nếu là quy trình làm việc thêm thẻ cho khách hàng hoặc đơn hàng, hãy kiểm tra các thẻ đó xem có phải thẻ bạn muốn sử dụng không.
 • Nếu là quy trình làm việc gửi thông báo, hãy đảm bảo bạn thay đổi thông tin người nhận, ví dụ như địa chỉ email.
 • Nếu quy trình làm việc sử dụng ứng dụng bạn không muốn cài đặt, bạn có thể thay thế bằng chức năng tương tự, ví dụ như thay thế thao tác gửi thông báo trên Slack bằng thao tác gửi email.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Create workflow (Tạo quy trình làm việc).

 5. Nhấp vào Duyệt mẫu, rồi chọn một mẫu.

 6. Xem lại mẫu xem mẫu đã đáp ứng nhu cầu của bạn chưa. Bạn có thể tùy chỉnh quy trình làm việc sau khi cài đặt.

 7. Nhấp vào Cài đặt.

 8. Chỉnh sửa mẫu nếu cần.

 9. Không bắt buộc: Nhấp vào tên của quy trình làm việc, rồi chỉnh sửa tiêu đề.

 10. Nhấp vào Bật quy trình làm việc.

 11. Để bắt đầu sử dụng quy trình làm việc, nhấp vào Bật.

Tham khảo trang ví dụ để xem các ví dụ về mẫu quy trình làm việc có sẵn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí