Tài liệu tham khảo về Shopify Flow

Hãy xem các trang tài liệu tham khảo này nếu bạn cần thêm thông tin về thành phần tạo nên quy trình làm việc.

Các bước thực hiện

Yếu tố kích hoạt

Yếu tố kích hoạt là sự kiện bắt đầu quy trình làm việc. Yếu tố kích hoạt có thể là sự kiện nội bộ trong Shopify, ngày giờ cụ thể hoặc sự kiện bên ngoài trong ứng dụng bên thứ ba. Mỗi yếu tố kích hoạt sẽ có một danh sách thao tác liên quan mà bạn có thể sử dụng trong quy trình làm việc.

Điều kiện

Các điều kiện chỉ bắt đầu thao tác khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Điều kiện giống như việc bắt đầu mệnh đề nếu - thì. Những điều kiện này có thể kiểm tra dựa trên thuộc tính của yếu tố kích hoạt cũng như thuộc tính của đối tượng có liên quan đến sự kiện, ví dụ như đơn hàng, sản phẩm và khách hàng.

Thao tác

Thao tác là các tác vụ có thể thực hiện thay đổi trong cửa hàng Shopify hoặc ứng dụng, hoặc ảnh hưởng đến dữ liệu trong quy trình làm việc. Thao tác cũng có thể truy xuất dữ liệu từ cửa hàng, gửi email và tin nhắn Slack, đồng thời thực hiện lệnh gọi HTTP WebHook đến dịch vụ bên ngoài.

Thao tác chỉ có thể tác động đến dữ liệu đã được nhập vào quy trình làm việc. Yếu tố kích hoạt hoặc thao tác Nhận sẽ nhập dữ liệu nhất định từ cửa hàng vào quy trình làm việc, sau đó sử dụng dữ liệu đó trong các thao tác tiếp theo. Thao tác được dùng trong quy trình làm việc phải có chung ngữ cảnh với dữ liệu trong quy trình làm việc, nghĩa là dữ liệu mà thao tác cần để có hiệu lực phải có trong quy trình làm việc. Nếu bạn chọn một thao tác không có cùng ngữ cảnh với yếu tố kích hoạt đã chọn hoặc dữ liệu từ thao tác Nhận thì quy trình làm việc sẽ không chạy và thông báo lỗi sẽ hiển thị.

Ví dụ: Bạn tạo quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Khách hàng đã tạo. Yếu tố kích hoạt này sẽ nhập dữ liệu khách hàng vào quy trình làm việc. Bạn thực hiện theo yếu tố kích hoạt đó bằng thao tác Thêm thẻ đơn hàng. Thao tác Thêm thẻ đơn hàng làm việc với dữ liệu đơn hàng chứ không phải dữ liệu khách hàng, dẫn đến lỗi ngữ cảnh không trùng khớp.

Trình kết nối

Trình kết nối cho phép bạn sử dụng các ứng dụng cụ thể để tạo yếu tố kích hoạt dựa trên thông tin từ ứng dụng hoặc tạo thao tác sử dụng ứng dụng. Khi bạn sử dụng yếu tố kích hoạt, ứng dụng sẽ gửi dữ liệu đến Flow. Khi bạn sử dụng thao tác, Flow sẽ gửi thông tin đến ứng dụng.

Yêu cầu HTTP

Mọi quy trình làm việc đều có thể bao gồm thao tác gửi yêu cầu HTTP để kết nối quy trình làm việc với máy chủ web hoặc URL.

Xem lại yếu tố kích hoạtthao tác nếu bạn không chắc chắn có thể sử dụng yếu tố kích hoạt và thao tác nào cùng nhau trong một quy trình làm việc.

Khái niệm và tính năng quan trọng

Trường thông tin bổ sung

Trường thông tin bổ sung là các trường tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để thêm thông tin bổ sung cho sản phẩm, khách hàng, đơn hàng và các đối tượng khác trong cửa hàng. Có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để lưu trữ thông tin không có trong trường mặc định của đối tượng. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để lưu trữ thông tin về nhà sản xuất sản phẩm, ngày sinh nhật của khách hàng hoặc ngày giao hàng của đơn hàng.

Biến Liquid

Biến là phần giữ chỗ cho các thông tin được thêm vào khi quy trình làm việc chạy. Biến có thể mô tả các thuộc tính của khách hàng, đơn hàng và sản phẩm có liên quan đến quy trình làm việc. Ví dụ: Biến cho mã đơn hàng, giá đơn hàng và tên khách hàng.

Biến Liquid là biến nâng cao cho phép nội dung lặp lại hoặc có điều kiện. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng biến Liquid để tạo tin nhắn chứa thông tin chi tiết, ví dụ như tiêu đề sản phẩm, SKU, giá và số lượng của từng mục hàng trong đơn hàng và giúp người nhận không phải tra cứu thông tin này.

Tin nhắn

Mọi quy trình làm việc có thể bao gồm thao tác gửi email từ địa chỉ flow@shopify.com đến người nhận mà bạn chỉ định. Bạn có thể sử dụng biến để cá nhân hóa email hoặc thêm thông tin chi tiết.

Dữ liệu

Tìm hiểu thêm về cách xem dữ liệu cửa hàng để có thể xây dựng quy trình làm việc trong Shopify Flow sẽ sử dụng dữ liệu đó.

Dữ liệu được bảo vệ

Tìm hiểu về Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và cách xử lý thông tin này an toàn.

Trong phần này

Ví dụ

Xem lại một số ví dụ về quy trình làm việc bạn có thể sử dụng trong Shopify Flow.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí