Tài liệu tham khảo về Shopify Flow

Hãy xem các trang tài liệu tham khảo này nếu bạn cần thêm thông tin về thành phần tạo nên quy trình làm việc.

Yếu tố kích hoạt

Yếu tố kích hoạt là sự kiện bắt đầu quy trình làm việc. Yếu tố kích hoạt có thể là sự kiện nội bộ trong Shopify hoặc sự kiện trong ứng dụng bên thứ ba. Mỗi yếu tố kích hoạt sẽ có một danh sách thao tác liên quan mà bạn có thể sử dụng trong quy trình làm việc.

Điều kiện

Các điều kiện chỉ bắt đầu thao tác khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Điều kiện giống như việc bắt đầu mệnh đề nếu - thì. Những điều kiện này có thể kiểm tra dựa trên thuộc tính của yếu tố kích hoạt cũng như thuộc tính của đối tượng có liên quan đến sự kiện, ví dụ như đơn hàng, sản phẩm và khách hàng.

Thao tác

Thao tác là những tác vụ có thể thay đổi đối tượng trong cửa hàng Shopify cũng như trong ứng dụng. Thao tác cũng có thể gửi email, tin nhắn Slack và thực hiện lệnh gọi HTTP WebHook đến dịch vụ bên ngoài.

Khi bạn chọn một thao tác để quy trình làm việc thực hiện, lựa chọn của bạn sẽ được lọc theo yếu tố kích hoạt của quy trình làm việc.

Biến

Biến là phần giữ chỗ cho các thông tin được thêm vào khi quy trình làm việc chạy. Biến có thể mô tả các thuộc tính của khách hàng, đơn hàng và sản phẩm có liên quan đến quy trình làm việc. Ví dụ: Biến cho mã số đơn hàng, giá đơn hàng và tên khách hàng.

Biến Liquid là biến nâng cao cho phép nội dung lặp lại hoặc có điều kiện. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng biến Liquid để tạo tin nhắn chứa thông tin chi tiết, ví dụ như tiêu đề sản phẩm, SKU, giá và số lượng của từng mục hàng trong đơn hàng và giúp người nhận không phải tra cứu thông tin này.

Trình kết nối

Trình kết nối cho phép bạn sử dụng các ứng dụng cụ thể để tạo yếu tố kích hoạt dựa trên thông tin từ ứng dụng hoặc tạo thao tác sử dụng ứng dụng. Khi bạn sử dụng yếu tố kích hoạt, ứng dụng sẽ gửi dữ liệu đến Flow. Khi bạn sử dụng thao tác, Flow sẽ gửi thông tin đến ứng dụng.

Tin nhắn

Mọi quy trình làm việc có thể bao gồm thao tác gửi email từ địa chỉ flow@shopify.com đến người nhận mà bạn chỉ định. Bạn có thể sử dụng biến để cá nhân hóa email hoặc thêm thông tin chi tiết.

Yêu cầu HTTP

Mọi quy trình làm việc đều có thể bao gồm thao tác gửi yêu cầu HTTP để kết nối quy trình làm việc với máy chủ web hoặc URL.

Ví dụ

Xem lại một số ví dụ về quy trình làm việc bạn có thể sử dụng trong Shopify Flow.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí