Thao tác trong Shopify Flow

Thao tác là những tác vụ có thể thay đổi đối tượng trong cửa hàng Shopify cũng như trong ứng dụng. Thao tác cũng có thể gửi email, tin nhắn Slack và thực hiện lệnh gọi HTTP webhook đến dịch vụ bên ngoài.

Khi bạn chọn một thao tác để quy trình làm việc thực hiện, lựa chọn của bạn sẽ được lọc theo yếu tố kích hoạt của quy trình làm việc.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí