Xóa công ty

Thao tác Xóa công ty sẽ xóa công ty khỏi cửa hàng.

Trường

Thao tác Xóa công ty không yêu cầu trường bổ sung nào.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa công ty có một trường ẩn được thêm vào bằng yếu tố kích hoạt. Trường này là ID công ty và xác định công ty cần xóa. ID công ty được thiết lập từ yếu tố kích hoạt và không thể thay đổi.

Bạn có thể sử dụng thao tác này trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ xóa công ty khi đáp ứng một điều kiện cụ thể

Trong quy trình làm việc ví dụ này, công ty sẽ bị xóa khi ghi chú về công ty có chứa dòng Xóa công ty này.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi companyDelete.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí