Tra cứu khách hàng trong phân khúc

Trong quy trình làm việc sử dụng dữ liệu khách hàng, bạn có thể sử dụng thao tác Tra cứu khách hàng trong phân khúc để xác định xem khách hàng có phải là thành viên của phân khúc đã chọn không. Bạn có thể sử dụng thao tác này trong mọi quy trình làm việc, bao gồm cả yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch. Trong quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch, quy trình làm việc sẽ bắt đầu vào thời điểm bạn đã chỉ định chứ không phải bắt đầu do một sự kiện. Vì không có sự kiện cụ thể nào trong cửa hàng hoặc từ ứng dụng bắt đầu quy trình làm việc nên không có dữ liệu nào được tự động thêm vào.

Trường

Thao tác Tra cứu khách hàng trong phân khúc chứa các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Tra cứu khách hàng trong phân khúc.
Trường Mô tả
Chọn phân khúc Bắt buộc. Phân khúc để truy xuất dữ liệu khách hàng từ đó. Các tùy chọn trong menu này bắt nguồn từ các phân khúc khách hàng có trong cửa hàng của bạn.

Dữ liệu trả về

Thao tác Tra cứu khách hàng trong phân khúc không tự mình thực hiện bất kỳ hành động trực tiếp nào trong cửa hàng. Thay vào đó, thao tác này sẽ trích xuất dữ liệu từ cửa hàng của bạn dựa trên truy vấn và cung cấp dữ liệu này để sử dụng trong các bước tiếp theo của quy trình làm việc.

Khi bạn thêm thao tác Tra cứu khách hàng trong phân khúc vào một quy trình làm việc, các bước theo sau thao tác này sẽ có biến Tra cứu khách hàng trong phân khúc trong hộp chọn biến. Để sử dụng dữ liệu do truy vấn trích xuất trong các điều kiện hoặc thao tác sau, hãy chọn Tra cứu khách hàng trong phân khúc trong mục Dữ liệu trả về của bảng cấu hình. Đối với biến được tạo theo yêu cầu, sử dụng đối tượng customerSegmentMembership.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng thao tác Tra cứu khách hàng trong phân khúc trong mọi quy trình làm việc.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi, truy xuất danh sách khách hàng mới và kiểm tra xem trong tuần trước, khách hàng đã đặt hàng hay chưa. Danh sách khách hàng chưa đặt hàng trong tuần trước sẽ được gửi qua email nội bộ.

Trong quy trình làm việc mẫu này, quy trình làm việc được lên lịch chạy vào 12:30 tối Chủ nhật hàng tuần. Thao tác Tra cứu khách hàng trong phân khúc được sử dụng để xác định xem khách hàng mới đã đặt hàng trong tuần trước hay chưa. Email nội bộ sẽ được gửi kèm theo danh sách khách hàng chưa đặt hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí