Nhận dữ liệu bộ sưu tập

Trong quy trình làm việc sử dụng dữ liệu bộ sưu tập, bạn có thể sử dụng thao tác Nhận dữ liệu bộ sưu tập để truy xuất thông tin bộ sưu tập từ cửa hàng. Bạn có thể sử dụng thao tác này trong mọi quy trình làm việc, bao gồm cả yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch. Trong quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch, quy trình làm việc bắt đầu tại thời điểm bạn đã chỉ định chứ không phải là kết quả của một sự kiện. Vì không có sự kiện cụ thể nào trong cửa hàng hoặc từ ứng dụng bắt đầu quy trình làm việc nên không có dữ liệu nào được tự động thêm vào.

Trường

Thao tác Nhận dữ liệu bộ sưu tập bao gồm các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Nhận dữ liệu bộ sưu tập.
Trường Mô tả
Sắp xếp dữ liệu theo Bắt buộc. Các thông số để truy vấn tìm kiếm trả về dữ liệu đã được sắp xếp.
Số lượng bộ sưu tập tối đa Bắt buộc. Số lượng bộ sưu tập tối đa mà truy vấn tìm kiếm bạn chọn có thể trả về.
Chọn truy vấn để lọc dữ liệu Bắt buộc. Truy vấn tìm kiếm nhận dữ liệu sẽ được sử dụng trong quy trình làm việc. Chọn Nâng cao để tạo truy vấn bộ sưu tập riêng bằng cú pháp tìm kiếm API của Shopify.
Chỉnh sửa truy vấn Truy vấn tìm kiếm được dùng để chọn bộ sưu tập. Bạn có thể chỉnh sửa truy vấn này để tùy chỉnh kết quả.

Dữ liệu trả về

Thao tác Nhận dữ liệu bộ sưu tập không tự mình thực hiện bất kỳ hành động trực tiếp nào trong cửa hàng. Thay vào đó, thao tác này sẽ trích xuất dữ liệu từ cửa hàng của bạn dựa trên truy vấn và cung cấp dữ liệu này để sử dụng trong các bước tiếp theo của quy trình làm việc.

Khi bạn thêm thao tác Nhận dữ liệu bộ sưu tập vào một quy trình làm việc, các bước theo sau thao tác này sẽ có biến Nhận dữ liệu bộ sưu tập trong hộp chọn biến. Để sử dụng dữ liệu do truy vấn trích xuất trong các điều kiện hoặc thao tác sau, hãy chọn Nhận dữ liệu bộ sưu tập trong mục Dữ liệu trả về của bảng cấu hình. Đối với biến được tạo theo yêu cầu, sử dụng đối tượng getCollectionData.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Nhận dữ liệu bộ sưu tập trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email nội bộ nếu có bất kỳ bộ sưu tập nào có tiêu đề là Mới.

Trong quy trình làm việc mẫu này, email nội bộ sẽ được gửi nếu có bất kỳ bộ sưu tập nào có tiêu đề là Mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí