Cập nhật ghi chú đơn hàng

Thao tác Cập nhật ghi chú đơn hàng sẽ làm mới các ghi chú trên trang đơn hàng đối với đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Cập nhật ghi chú đơn hàng nháp bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Cập nhật ghi chú đơn hàng.
Trường Mô tả
Ghi chú Ghi chú sẽ được áp dụng cho đơn hàng.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Cập nhật ghi chú đơn hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng, xác định đơn hàng cần cập nhật. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Cập nhật ghi chú đơn hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm ghi chú cho đơn hàng khi một khoản tiền hoàn lại được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, ghi chú được thêm vào đơn hàng khi một khoản tiền hoàn lại được tạo cho đơn hàng đó.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi orderUpdate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí