Đã thực hiện đơn hàng

Yếu tố kích hoạt Đơn hàng đã thực hiện sẽ bắt đầu quy trình làm việc sau khi tất cả các mục hàng trong một đơn hàng thực hiện đã được thực hiện thành công. Đơn hàng thực hiện hiển thị một mặt hàng hoặc một nhóm mặt hàng trong đơn hàng được thực hiện từ cùng địa điểm, vì vậy yếu tố kích hoạt này có thể bắt đầu quy trình làm việc nhiều lần cho cùng một đơn hàng.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã thực hiện đơn hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc lưu trữ đơn hàng khi đã hoàn tất

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, đơn hàng được lưu trữ khi đã được thực hiện.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã thực hiện đơn hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một đơn hàng kiểm tra, rồi thực hiện đơn hàng đó.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã thực hiện đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí