Đã tạo quá trình thực hiện đơn hàng

Yếu tố kích hoạt Đã tạo quá trình thực hiện đơn hàng bắt đầu quy trình làm việc khi quá trình thực hiện đơn hàng mới được tạo.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo quá trình thực hiện đơn hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ đơn hàng khi quá trình thực hiện đơn hàng được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ đơn hàng được thêm vào khi quá trình thực hiện đơn hàng được tạo.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo quá trình thực hiện đơn hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một đơn hàng kiểm tra, rồi thực hiện đơn hàng đó.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo quá trình thực hiện đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql quá trình thực hiện đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí