Lưu trữ đơn hàng

Thao tác Lưu trữ đơn hàng sẽ lưu trữ đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Lưu trữ đơn hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng, xác định đơn hàng để lưu trữ. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Lưu trữ đơn hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc lưu trữ đơn hàng khi đã hoàn tất

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, đơn hàng được lưu trữ sau khi được thực hiện.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại phần Đóng đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí