Cập nhật ghi chú về địa điểm công ty

Thao tác Cập nhật ghi chú về địa điểm công ty sẽ cập nhật các ghi chú trên trang địa điểm công ty cho địa điểm kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Cập nhật ghi chú về địa điểm công ty chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Cập nhật ghi chú về địa điểm công ty.
Trường Mô tả
Ghi chú Ghi chú sẽ được áp dụng cho địa điểm công ty.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Cập nhật ghi chú về địa điểm công ty có một trường ẩn được thêm vào bằng yếu tố kích hoạt. Trường này là ID địa điểm công ty và xác định địa điểm công ty cần cập nhật. ID địa điểm công ty được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể dùng thao tác Cập nhật ghi chú về địa điểm công ty trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ thêm ghi chú cho địa điểm công ty khi tạo địa điểm công ty mới

Trong quy trình làm việc ví dụ này, ghi chú được thêm vào địa điểm công ty khi tạo địa điểm mới cho công ty.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi companyLocationUpdate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí