Tạm dừng thực hiện đơn hàng

Thao tác Tạm dừng đơn hàng thực hiện sẽ thay đổi trạng thái của đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc thành Tạm dừng. Các đơn hàng có trạng thái Tạm dừng sẽ không được thực hiện cho đến khi trạng thái này được gỡ bỏ.

Trường

Thao tác Tạm dừng đơn hàng thực hiện bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Tạm dừng thực hiện đơn hàng.
Trường Mô tả
Lý do Lý do tạm dừng thực hiện đơn hàng.
Ghi chú lý do Ghi chú bổ sung về lý do tạm dừng thực hiện.
Thông báo cho thương nhân Khi trường này được chọn, thương nhân sẽ nhận được thông báo cho biết quá trình thực hiện đã bị tạm dừng.

Yếu tố kích hoạt

Yếu tố kích hoạt sẽ thêm một số trường ẩn vào thao tác Tạm dừng thực hiện đơn hàng. Những trường này, bao gồm ID đơn hàngID thực hiện đơn hàng sẽ xác định đơn hàng cần tạm dừng thực hiện. ID đơn hàng và ID thực hiện đơn hàng được đặt theo mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể sử dụng thao tác Tạm dừng đơn hàng thực hiện trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi yêu cầu tạm dừng thực hiện đơn hàng khi đơn hàng có rủi ro cao

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, yêu cầu tạm dừng thực hiện đơn hàng sẽ được gửi đi khi đơn hàng có rủi ro cao.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem thay đổi fulfillmentOrderHold.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí