Nhận dữ liệu sản phẩm

Trong quy trình làm việc sử dụng dữ liệu sản phẩm, bạn có thể sử dụng thao tác Nhận dữ liệu sản phẩm để truy xuất thông tin sản phẩm từ cửa hàng. Bạn có thể sử dụng thao tác này trong mọi quy trình làm việc, bao gồm cả yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch. Trong quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt Thời gian đã lên lịch, quy trình làm việc bắt đầu tại thời điểm bạn đã chỉ định chứ không phải là kết quả của một sự kiện. Vì không có sự kiện cụ thể nào trong cửa hàng hoặc từ ứng dụng bắt đầu quy trình làm việc nên không có dữ liệu nào được tự động thêm vào.

Trường

Thao tác Nhận dữ liệu sản phẩm bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Nhận dữ liệu sản phẩm.
Trường Mô tả
Sắp xếp dữ liệu theo Bắt buộc. Cách dữ liệu do truy vấn tìm kiếm trả về được sắp xếp.
Số lượng sản phẩm tối đa Bắt buộc. Số lượng sản phẩm tối đa mà truy vấn tìm kiếm bạn chọn có thể trả về.
Chọn truy vấn để lọc dữ liệu Bắt buộc. Truy vấn tìm kiếm nhận dữ liệu sẽ được sử dụng trong quy trình làm việc. Chọn Nâng cao để tạo truy vấn sản phẩm riêng bằng cú pháp tìm kiếm API của Shopify.
Chỉnh sửa truy vấn Truy vấn tìm kiếm được dùng để chọn sản phẩm. Bạn có thể chỉnh sửa truy vấn này để tùy chỉnh kết quả.

Dữ liệu trả về

Thao tác Nhận dữ liệu sản phẩm không tự mình thực hiện bất kỳ hành động trực tiếp nào trong cửa hàng. Thay vào đó, thao tác này sẽ trích xuất dữ liệu từ cửa hàng của bạn dựa trên truy vấn và cung cấp dữ liệu này để sử dụng trong các bước tiếp theo của quy trình làm việc.

Khi bạn thêm thao tác Nhận dữ liệu sản phẩm vào một quy trình làm việc, các bước theo sau thao tác này sẽ có biến Nhận dữ liệu sản phẩm trong hộp chọn biến. Để sử dụng dữ liệu do truy vấn trích xuất trong các điều kiện hoặc thao tác sau, hãy chọn Nhận dữ liệu sản phẩm trong mục Dữ liệu trả về của bảng cấu hình. Đối với biến được tạo theo yêu cầu, sử dụng đối tượng getProductData.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Nhận dữ liệu sản phẩm trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email có chứa thông tin chi tiết về sản phẩm đã thêm từ tuần trước.

Trong quy trình làm việc mẫu này, quy trình làm việc được lên lịch để chạy vào 9:00 sáng thứ Hai hàng tuần. Thao tác Nhận dữ liệu sản phẩm được dùng để thu thập dữ liệu về sản phẩm được tạo từ tuần trước. Hệ thống sẽ gửi email kèm theo danh sách mô tả sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí