Cập nhật trạng thái sản phẩm

Thao tác Cập nhật trạng thái sản phẩm cho phép bạn thay đổi trạng thái sản phẩm.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác này có một trường ẩn được vào bằng yếu tố kích hoạt hoặc bước trước đó trong quy trình làm việc. Trường ID sản phẩm này xác định sản phẩm. ID sản phẩm được thiết lập mặc định và không thể thay đổi. Do đó, bạn có thể sử dụng thao tác Cập nhật trạng thái sản phẩm trong quy trình làm việc có thao tác Nhận dữ liệu sản phẩm hoặc bất kỳ yếu tố kích hoạt nào chứa sản phẩm hoặc mẫu mã, ví dụ như:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ lưu trữ sản phẩm khi tất cả mẫu mã của sản phẩm đó hết hàng

Trong quy trình làm việc ví dụ này, sản phẩm được lưu trữ khi tất cả mẫu mã của sản phẩm đó đã bán hết.

Các hạn chế thường gặp

Thao tác này cập nhật sản phẩm, khiến cho yếu tố kích hoạt liên quan đến nội dung cập nhật sản phẩm thực thi. Nếu bạn kết hợp thao tác này với yếu tố kích hoạt sẽ thực thi khi cập nhật sản phẩm, quy trình làm việc sẽ chạy mãi mãi trong vòng lặp vô hạn. Do đó, bạn không nên kết hợp thao tác Cập nhật trạng thái sản phẩm với yếu tố kích hoạt liên quan đến nội dung cập nhật sản phẩm, ví dụ như Đã cập nhật trạng thái sản phẩm. Bạn có thể tránh vòng lặp bằng cách thêm điều kiện cho quy trình làm việc. Ví dụ: Nếu quy trình làm việc là để lưu trữ sản phẩm, bạn có thể kiểm tra xem sản phẩm đã được lưu trữ hay chưa.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi productUpdate.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí