Gửi hóa đơn của đơn hàng nháp

Thao tác Gửi hóa đơn của đơn hàng nháp sẽ gửi email có hóa đơn cho đơn hàng nháp kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Gửi hóa đơn của đơn hàng nháp bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Gửi hóa đơn của đơn hàng nháp.
Trường Mô tả
Địa chỉ email người nhận Bắt buộc. Địa chỉ email người nhận.
Địa chỉ email người gửi Bắt buộc. Địa chỉ email người gửi, có thể là email cửa hàng hoặc một trong các email của tài khoản nhân viên.
Chủ đề Bắt buộc. Tiêu đề của email có hóa đơn.
Tin nhắn tùy chỉnh Không bắt buộc. Tin nhắn tùy chỉnh không bắt buộc để đưa vào email.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Gửi hóa đơn của đơn hàng nháp trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ gửi hóa đơn của đơn hàng nháp khi tạo đơn hàng nháp

Trong quy trình làm việc mẫu này, hóa đơn của đơn hàng nháp sẽ được gửi đến địa chỉ email của khách hàng khi tạo đơn hàng nháp.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm về cách gửi hóa đơn của đơn hàng nháp, xem lại thay đổi DraftOrderInvoiceSend.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí