Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập

Thao tác Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập sẽ thêm sản phẩm kích hoạt quy trình làm việc vào một bộ sưu tập.

Trường

Thao tác Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập.
Trường Mô tả
Bộ sưu tập Bộ sưu tập mà sản phẩm được thêm vào. Nhấp vào Chọn bộ sưu tập để chọn bộ sưu tập cần thêm sản phẩm. Bạn phải chọn các bộ sưu tập hiện có. Bạn không thể tạo bộ sưu tập mới bằng thao tác Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID sản phẩm, xác định sản phẩm cần thêm vào bộ sưu tập. ID sản phẩm được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm sản phẩm vào bộ sưu tập khi sản phẩm được thêm vào cửa hàng

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, sản phẩm được thêm vào bộ sưu tập khi được thêm vào cửa hàng.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại thay đổi collectionAddProducts.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí