Thêm thẻ khách hàng

Thao tác Thêm thẻ khách hàng sẽ thêm một thẻ cho khách hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Thêm thẻ khách hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Thêm thẻ khách hàng.
Trường Mô tả
Thẻ Thẻ cần thêm vào khách hàng. Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để thêm nhiều thẻ, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nhập riêng từng thẻ bằng cách gõ tên thẻ, sau đó nhấn phím enter.
  • Nhập nhiều thẻ bằng cách dùng dấu phẩy để phân tách từng thẻ. Xóa khoảng trắng giữa các dấu phẩy.

    Ví dụ: Nhập tag1,tag2,tag3 rồi nhấn phím enter sẽ ra kết quả tag1,tag2,tag3 hiển thị khi bắt đầu thực hiện thao tác. Khi đã thực hiện thao tác, ba thẻ riêng biệt sẽ được thêm: tag1, tag2tag3.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Thêm thẻ khách hàng có một trường ẩn do yếu tố kích hoạt thêm vào. Trường này, hay ID khách hàng, xác định khách hàng cần thêm Trường thông tin bổ sung. ID khách hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể sử dụng thao tác Thêm thẻ khách hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khi một khách hàng được tạo

Trong quy trình làm việc ví dụ này, thẻ new được thêm vào tất cả khách hàng mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi tagsAdd.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí