Thêm thẻ khách hàng

Thao tác Thêm thẻ khách hàng sẽ thêm một thẻ cho khách hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Thêm thẻ khách hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Thêm thẻ khách hàng.
Trường Mô tả
Thẻ Thẻ cần thêm vào khách hàng. Thẻ không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để thêm nhiều thẻ, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Nhập riêng từng thẻ bằng cách gõ tên thẻ, sau đó nhấn phím enter.
  • Nhập nhiều thẻ bằng cách dùng dấu phẩy để phân tách từng thẻ. Xóa khoảng trắng giữa các dấu phẩy.

    Ví dụ: Nhập tag1,tag2,tag3 rồi nhấn phím enter sẽ ra kết quả tag1,tag2,tag3 hiển thị khi bắt đầu thực hiện thao tác. Khi đã thực hiện thao tác, ba thẻ riêng biệt sẽ được thêm: tag1, tag2tag3.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Thêm thẻ khách hàng có một trường ẩn do yếu tố kích hoạt thêm vào. Trường này, hay ID khách hàng, được cài đặt theo mặc định. Bạn có thể sử dụng thao tác này trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt có chứa khách hàng, bao gồm:

Bạn cũng có thể sử dụng thao tác này với yếu tố kích hoạt có chứa đơn hàng vì khách hàng được liên kết với đơn hàng:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khi một khách hàng được tạo

Trong quy trình làm việc ví dụ này, thẻ new được thêm vào tất cả khách hàng mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi tagsAdd.

Vấn đề thường gặp

Flow cho biết đã thêm thẻ nhưng thẻ này không có trên Trang quản trị.

Lý do: Một ứng dụng (thông thường) hoặc người dùng Tran quản trị đã ghi đè thẻ. Tình huống này xảy ra do nhiều ứng dụng sử dụng cùng các sự kiện, chẳng hạn như Đã tạo đơn hàng, giống như Flow. Flow thường kết thúc trước, sau đó các ứng dụng khác sẽ thực hiện chỉnh sửa không xét đến các thẻ mới.

Giải pháp: Giải pháp tốt nhất là cho phép ứng dụng thực hiện thao tác trong Flow mà bạn có thể gọi sau khi Flow chạy. Nếu không có thao tác như vậy, bạn nên liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để hỏi cách tránh ghi đè thẻ. Nếu không thể khắc phục sự cố với ứng dụng, bạn có thể thử chèn bước "Chờ" trong Flow để trì hoãn khi Flow thêm thẻ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí