Đã bật tài khoản khách hàng

Yếu tố kích hoạt Đã kích hoạt tài khoản khách hàng bắt đầu quy trình làm việc khi hồ sơ khách hàng trở thành tài khoản khách hàng. Sự thay đổi về trạng thái này xảy ra khi khách hàng chấp nhận lời mời tạo tài khoản qua email hoặc khi khách hàng tạo tài khoản trong quá trình thanh toán trên cửa hàng trực tuyến.

Yếu tố kích hoạt này chỉ áp dụng cho tài khoản khách hàng cổ điển. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tài khoản khách hàng.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã kích hoạt tài khoản khách hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khách hàng khi tài khoản khách hàng được bật

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ khách hàng được thêm vào khi tài khoản khách hàng được bật.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã kích hoạt tài khoản khách hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy gửi email để tạo một tài khoản khách hàng, rồi trả lời email mời tạo tài khoản đó.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã kích hoạt tài khoản khách hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí