Đã thanh toán đơn hàng

Yếu tố kích hoạt Đã thanh toán đơn hàng bắt đầu quy trình làm việc khi trạng thái thanh toán của đơn hàng thay đổi thành đã thanh toán. Đơn hàng ở trạng thái đã thanh toán sau khi khoản thanh toán được thu hồi bằng thẻ tín dụng hoặc khi đơn hàng sử dụng phương thức thanh toán thủ công được đánh dấu là đã thanh toán.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã thanh toán đơn hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ cho đơn hàng khi đơn hàng được thanh toán

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ được thêm vào đơn hàng khi đơn hàng được thanh toán.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã thanh toán đơn hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một đơn hàng thử nghiệm, rồi thu hồi thanh toán cho đơn hàng đó.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã thanh toánđơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí