Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng xóa trường thông tin bổ sung khỏi cửa hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng.
Trường Mô tả
Không gian tên cho trường thông tin bổ sung Bắt buộc. Không gian tên cho trường thông tin bổ sung là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Tập hợp các trường thông tin bổ sung lại trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn khỏi xung đột với các trường thông tin bổ sung khác.
Khóa Bắt buộc. Khóa là một mã nhận dạng cho giá trị trường thông tin bổ sung.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng thao tác Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng trong bất kỳ quy trình làm việc nào.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng khi một khách hàng mới được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, trường thông tin bổ sung cửa hàng bị xóa khi một khách hàng mới được tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại đối tượng input MetafieldInput.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí