Xóa khách hàng

Thao tác Xóa khách hàng sẽ xóa khách hàng.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng thao tác Xóa khách hàng trong quy trình làm việc có thao tác Nhận dữ liệu khách hàng hoặc bất kỳ yếu tố kích hoạt nào bao gồm khách hàng, ví dụ như:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ xóa khách hàng chưa đặt hàng trong hơn 5 năm

Trong quy trình làm việc ví dụ này, những khách hàng trên 5 tuổi và chưa đặt hàng sẽ bị xóa.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, nghiên cứu thay đổi customerDelete.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí