Gửi hóa đơn của đơn hàng

Thao tác Gửi hóa đơn của đơn hàng sẽ gửi email có hóa đơn cho đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Gửi hóa đơn của đơn hàng chứa các trường sau.

Các trường được dùng trong thao tác Gửi hóa đơn của đơn hàng.
Trường Mô tả
Địa chỉ email người nhận Bắt buộc. Địa chỉ email người nhận.
Địa chỉ email người gửi Bắt buộc. Địa chỉ email người gửi, có thể là email cửa hàng hoặc một trong các email của tài khoản nhân viên.
Chủ đề Bắt buộc. Tiêu đề của email có hóa đơn.
Tin nhắn tùy chỉnh Không bắt buộc. Tin nhắn tùy chỉnh không bắt buộc để đưa vào email.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Gửi hóa đơn của đơn hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ gửi hóa đơn của đơn hàng khi tạo đơn hàng

Trong quy trình làm việc ví dụ này, hóa đơn của đơn hàng sẽ được gửi đến địa chỉ email của khách hàng khi tạo đơn hàng.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm về việc gửi hóa đơn của đơn hàng, xem lại thay đổi OrderInvoiceSend.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí