Đăng sản phẩm

Thao tác Đăng sản phẩm khiến sản phẩm kích hoạt quy trình làm việc hiển thị trên kênh bán hàng đã chọn.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Đăng sản phẩm có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID sản phẩm xác định đơn hàng cần hủy. ID sản phẩm được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Đăng sản phẩm trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc đăng sản phẩm khi hàng trong kho trên 10

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, sản phẩm được đăng khi hàng trong kho của mặt hàng đó trên 10.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại thay đổi publishablePublish.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí