Xóa mẫu mã sản phẩm

Thao tác Xóa mẫu mã sản phẩm sẽ xóa mẫu mã sản phẩm đã cho.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa mẫu mã sản phẩm có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này là ID mẫu mã và sẽ xác định mẫu mã cần xóa. ID mẫu mã được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể sử dụng Xóa mẫu mã sản phẩm trong quy trình làm việc có thao tác Nhận dữ liệu mẫu mã sản phẩm hoặc bất kỳ yếu tố kích hoạt nào chứa sản phẩm hoặc mẫu mã, ví dụ như:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc xóa mẫu mã sản phẩm hết hàng

Trong quy trình làm việc ví dụ này, mẫu mã sản phẩm sẽ bị xóa khi đã hết hàng trong một tuần.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, nghiên cứu thay đổi productVariantDelete.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí