Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng thêm một trường thông tin bổ sung vào đơn hàng, trường này sẽ kích hoạt quy trình làm việc, hoặc cập nhật một trường thông tin bổ sung hiện có trên đơn hàng đó.

Trường

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng.
Trường Mô tả
Không gian tên cho trường thông tin bổ sung Bắt buộc. Không gian tên cho trường thông tin bổ sung là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Tập hợp các trường thông tin bổ sung lại trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn khỏi xung đột với các trường thông tin bổ sung khác.
Khóa Bắt buộc. Khóa là một mã nhận dạng cho giá trị trường thông tin bổ sung.
Giá trị Bắt buộc. Giá trị này là thông tin cần lưu trữ trong trường thông tin bổ sung. Giá trị này luôn được lưu trữ dưới dạng chuỗi, bất kể trường thông tin bổ sung là loại nào.
Loại Loại dữ liệu của giá trị trường thông tin bổ sung.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng, xác định đơn hàng cần thêm trường thông tin bổ sung vào. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể dùng thao tác Cập nhật trường thông tin bổ sung đơn hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng khi một đơn hàng được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, trường thông tin bổ sung đơn hàng được thêm vào tất cả các đơn hàng mới tạo.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại đối tượng input MetafieldInput.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí