Gửi email truy cập B2B

Thao tác Gửi email truy cập B2B sẽ gửi email truy cập cho người liên hệ của công ty.

Yếu tố kích hoạt

Bạn có thể sử dụng thao tác Gửi email truy cập B2B trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ gửi email truy cập B2B khi thêm người liên hệ của công ty vào một công ty

Trong quy trình làm việc mẫu này, người liên hệ sẽ nhận được email truy cập B2B khi được thêm vào công ty.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí