Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng sẽ xóa trường thông tin bổ sung khỏi đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc.

Trường

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng.
Trường Mô tả
Không gian tên cho trường thông tin bổ sung Bắt buộc. Không gian tên cho trường thông tin bổ sung là không gian chứa một nhóm các trường thông tin bổ sung. Tập hợp các trường thông tin bổ sung lại trong một không gian tên sẽ ngăn trường thông tin bổ sung của bạn khỏi xung đột với các trường thông tin bổ sung khác.
Khóa Bắt buộc. Khóa là một mã nhận dạng cho giá trị trường thông tin bổ sung.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng có một trường ẩn được thêm bởi yếu tố kích hoạt. Trường này, hay ID đơn hàng, xác định đơn hàng có trường thông tin bổ sung cần xóa. ID đơn hàng được thiết lập mặc định và không thể thay đổi.

Có thể dùng thao tác Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng khi đơn hàng bị hủy

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, trường thông tin bổ sung đơn hàng bị xóa khỏi tất cả các đơn hàng đã hủy.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, xem lại đối tượng input MetafieldInput.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí