Đã tạo giao dịch đơn hàng

Yếu tố kích hoạt Đã tạo giao dịch đơn hàng bắt đầu quy trình làm việc khi giao dịch trên đơn hàng được tạo.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo giao dịch đơn hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email sau khi có giao dịch đơn hàng được tạo

Trong quy trình làm việc mẫu này, email sẽ được gửi đi sau khi có giao dịch đơn hàng được tạo.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo giao dịch đơn hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một đơn hàng thử nghiệm, rồi thực hiện giao dịch trên đơn hàng đó, chẳng hạn như thu hồi thanh toán.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo giao dịch đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí