Dịch vụ hoàn tất đơn hàng của đơn hàng thực hiện không thể hoàn tất quá trình thực hiện

Yếu tố kích hoạt Dịch vụ hoàn tất đơn hàng của đơn hàng thực hiện không thể hoàn tất quá trình thực hiện sẽ bắt đầu quy trình làm việc khi dịch vụ hoàn tất đơn hàng đóng đơn hàng thực hiện được chỉ định và đã được chấp nhận để thực hiện trước đó. Khi dịch vụ hoàn tất đơn hàng không thể hoàn tất đơn hàng thực hiện, trạng thái thực hiện của đơn hàng này sẽ thay đổi thành Chưa hoàn tất. Để tiếp tục quá trình thực hiện, hãy điều tra nguyên nhân hủy với dịch vụ hoàn tất đơn hàng để xác định các bước tiếp theo.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Dịch vụ hoàn tất đơn hàng của đơn hàng thực hiện không thể hoàn tất quá trình thực hiện.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc sẽ thêm thẻ và gửi email khi dịch vụ hoàn tất đơn hàng không thể thực hiện đơn hàng

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ được thêm và email nội bộ được gửi khi dịch vụ hoàn tất đơn hàng không thể thực hiện đơn hàng mà họ đã chấp nhận trước đó.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Dịch vụ hoàn tất đơn hàng của đơn hàng thực hiện không thể hoàn tất quá trình thực hiện

Yếu tố kích hoạt này áp dụng cho quá trình thực hiện đơn hàng của bên thứ ba, không áp dụng cho sự kiện thực hiện thủ công. Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy liên hệ với dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba để tìm hiểu cách đặt đơn hàng thử nghiệm.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Dịch vụ hoàn tất đơn hàng của đơn hàng thực hiện không thể hoàn tất quá trình thực hiện cho phép thực hiện các thao tác bằng đối tượng Order Graphql API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí