Đã tạo hợp đồng đăng ký

Yếu tố kích hoạt Đã tạo hợp đồng đăng ký sẽ bắt đầu một quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức hoặc ứng dụng bên thứ ba tạo hợp đồng đăng ký.

Thao tác

Bạn có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo hợp đồng đăng ký.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ cho khách hàng khi hợp đồng đăng ký được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ được thêm cho khách hàng khi hợp đồng đăng ký được tạo.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo hợp đồng đăng ký

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một gói đăng ký qua cửa hàng.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo hợp đồng đăng ký cho phép thực hiện các thao tác bằng đối tượng API Graphql SubscriptionContract.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí