Thiết lập gói đăng ký

Sau khi bạn thiết lập gói đăng ký, khách hàng có thể thực hiện nhiều lần giao dịch mua hàng được lên lịch. Để xem lại thông tin về gói đăng ký, bạn phải dùng ứng dụng gói đăng ký trên Shopify App Store. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng gói đăng ký, thông tin về gói đăng ký sẽ xuất hiện tại các khu vực sau của trang quản trị Shopify:

Yêu cầu về tính đủ điều kiện

Để sử dụng ứng dụng gói đăng ký bên thứ ba, cửa hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Sử dụng gói đăng ký trên trang quản trị Shopify

Trước khi hoàn thành bất kỳ bước thiết lập nào trong trang quản trị Shopify, bạn cần hoàn tất thiết lập trong ứng dụng gói đăng ký từ Shopify App Store đã cài đặt trong trang quản trị Shopify.

Nếu bạn đã hoàn tất thiết lập trong ứng dụng gói đăng ký, bạn cần thực hiện một số bước trong trang quản trị Shopify để hoàn thành thiết lập ứng dụng gói đăng ký của bạn.

Thêm chính sách gói đăng ký

Nếu bạn đã thiết lập gói đăng ký thì chính sách hủy tùy chọn mua hàng mới sẽ được thêm vào cửa hàng. Chính sách này được liên kết trong chân trang của trang thanh toán dưới dạng chính sách gói đăng ký. Nếu chính sách trong cài đặt của trang quản trị Shopify còn trống, một mẫu tạo sẵn sẽ hiển thị với khách hàng. Thêm hoặc sửa chính sách cửa hàng để cập nhật chính sách gói đăng ký sẽ hiển thị với khách hàng.

Sản phẩm gói đăng ký

Nếu bạn sử dụng ứng dụng gói đăng ký để cung cấp sản phẩm gói đăng ký, bạn có thể xem chi tiết gói đăng ký của sản phẩm trên trang sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Nếu sản phẩm hoặc bất kỳ mẫu mã nào của sản phẩm được áp dụng gói đăng ký, chi tiết gói đăng ký đó sẽ hiển thị trong mục Gói đăng ký của trang sản phẩm.

Bạn có thể giới hạn sản phẩm gói đăng ký chỉ được bán dưới dạng gói đăng ký hoặc bật cả gói đăng ký và mua một lần.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
 2. Nhấp vào sản phẩm có gói đăng ký bạn muốn quản lý.
 3. Chọn xem có chỉ bán sản phẩm dưới dạng gói đăng ký hay không:
  • Để chỉ bán sản phẩm dưới dạng gói đăng ký, chọn Sell product as a subscription only (Chỉ bán sản phẩm dưới dạng gói đăng ký).
  • Để bán sản phẩm dưới dạng mua hàng một lần và gói đăng ký, bỏ chọn Sell product as a subscription only (Chỉ bán sản phẩm dưới dạng gói đăng ký).

Ưu đãi giảm giá gói đăng ký

Nếu bạn cung cấp sản phẩm gói đăng ký, sẽ có nhiều tùy chọn hơn khi tạo ưu đãi giảm giá theo số tiền cố định, tỷ lệ phần trăm hoặc miễn phí vận chuyển.

Mục Purchase type (Loại mua hàng) sẽ xuất hiện trên trang Create discount code (Tạo mã giảm giá). Bạn có thể chọn áp dụng giảm giá cho đơn hàng mua theo gói đăng ký, mua một lần hoặc cả hai.

Thay đổi loại mua hàng của ưu đãi giảm giá

Khi tạo mã giảm giá, bạn có thể chọn giới hạn sử dụng giảm giá cho loại đơn mua cụ thể. Nếu chọn Gói đăng ký trong mục Loại đơn mua của trang Tạo mã giảm giá, bạn có thể chọn áp dụng giảm giá cho Tất cả sản phẩm gói đăng ký, Tất cả sản phẩm gói đăng ký trong bộ sưu tập cụ thể hoặc Sản phẩm gói đăng ký cụ thể.

Nếu bạn muốn cập nhật mã giảm giá hiện tại thì bạn có thể chỉnh sửa mã giảm giá của mình để bao gồm các quy định theo gói đăng ký.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Discounts (Giảm giá).

 2. Nhấp vào ưu đãi giảm giá bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Purchase type (Loại mua hàng), chọn loại mua hàng bạn muốn giới hạn cho mã giảm giá:

  • Nếu bạn chọn Gói đăng ký là loại mua hàng cho mã giảm giá, bạn có thể chọn sản phẩm gói đăng ký để áp dụng giảm giá. Bạn có thể giới hạn sử dụng mã giảm giá cho sản phẩm gói đăng ký cụ thể hoặc bộ sưu tập cụ thể.
  • Nếu bạn chọn giới hạn giảm giá cho sản phẩm gói đăng ký hoặc bộ sưu tập cụ thể, hãy tìm kiếm sản phẩm hoặc bộ sưu tập bằng nút Browse (Duyệt) xuất hiện.

Thay đổi giới hạn sử dụng đối với ưu đãi giảm giá Miễn phí vận chuyển

Nếu bạn cung cấp ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển áp dụng cho sản phẩm gói đăng ký, bạn có thể chỉ định thời hạn áp dụng giảm giá. Bạn có thể chọn giới hạn ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển cho khoản thanh toán đầu tiên, giới hạn miễn phí vận chuyển cho một số khoản thanh toán hoặc bật miễn phí vận chuyển đối với tất cả các khoản thanh toán gói đăng ký trong tương lai.

Nếu muốn cập nhật ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển hiện có, bạn có thể chỉnh sửa mã giảm giá sao cho bao gồm các quy tắc theo gói đăng ký.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Discounts (Giảm giá).

 2. Nhấp vào ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Cập nhật loại mua hàng thành Gói đăng ký trong mục Purchase type (Loại mua hàng) của trình chỉnh sửa giảm giá.

 4. Trong mục Giới hạn sử dụng, chọn các giới hạn bạn muốn áp dụng cho ưu đãi giảm giá trong phần Recurring payments for subscriptions (Khoản thanh toán định kỳ cho gói đăng ký).

Trải nghiệm thanh toán của khách hàng

Ứng dụng gói đăng ký hiển thị thông tin gói đăng ký cho khách hàng khi thanh toán. Ví dụ: Khi mua sản phẩm gói đăng ký, tần suất đơn hàng sẽ hiển thị trong phần tóm tắt đơn hàng.

Trong bước Thông tin của quá trình thanh toán và khi bật tùy chọn nhận hàng tại cửa hàng, khách hàng có thể chọn tùy chọn Nhận hàng để nhận đơn hàng tại một trong các địa điểm của bạn.

Trong bước Vận chuyển của quá trình thanh toán, khách hàng sẽ thấy chi phí vận chuyển mỗi lần giao hàng và tần suất gói đăng ký trong mục Phương thức vận chuyển. Nếu khách hàng mua nhiều sản phẩm gói đăng ký, chi phí vận chuyển và tần suất gói đăng ký được hiển thị ở từng mục hàng trong đơn hàng.

Trong bước Thanh toán của quá trình thanh toán, khách hàng cần xác nhận họ hiểu rằng họ đang mua gói đăng ký. Họ phải đồng ý với điều này thì mới có thể hoàn tất mua hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí