Ưu đãi miễn phí vận chuyển

Nếu muốn cung cấp ưu đãi miễn phí vận chuyển, bạn có thể tạo giảm giá miễn phí vận chuyển.

Ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển không tự động áp dụng cho đơn hàng. Khách hàng của bạn cần nhập mã khi thanh toán để được giảm giá. Để tự động cung cấp cho khách hàng ưu đãi miễn phí vận chuyển dựa trên giá trị đơn hàng, bạn phải thiết lập miễn phí vận chuyển.

Tạo mã giảm giá miễn phí vận chuyển

Đặt ưu đãi miễn phí vận chuyển thành trạng thái có thể kết hợp

Khi tạo ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển, bạn có thể đặt ưu đãi giảm giá này thành trạng thái có thể kết hợp với các ưu đãi giảm giá khác cũng được thiết lập để kết hợp với hạng ưu đãi giảm giá đó.

Bạn có thể kết hợp:

  • ưu đãi giảm giá đơn hàng với ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển.
  • ưu đãi giảm giá sản phẩm (mua X tặng Y, ưu đãi giảm giá theo số tiền) với ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển.
  • ưu đãi giảm giá sản phẩm với ưu đãi giảm giá sản phẩm khác.

Tham khảo kết hợp ưu đãi giảm giá để tìm hiểu thêm.

Nếu đang thiết lập ưu đãi giảm giá để có thể kết hợp lần đầu tiên, bạn cần thiết lập các ưu đãi giảm giá khác để đủ điều kiện kết hợp với ưu đãi giảm giá đó.

Ví dụ: Nếu bạn thiết lập mã giảm giá 25% cho một bộ sưu tập sản phẩm và bạn muốn kết hợp với một mã giảm giá miễn phí vận chuyển, bạn cần kiểm tra từng ưu đãi giảm giá để đảm bảo cả hai được thiết lập để kết hợp với hạng giảm giá của nhau. Ưu đãi giảm giá sản phẩm cần kết hợp với ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển, và mã giảm giá miễn phí vận chuyển cần kết hợp với ưu đãi giảm giá sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí