Tự động áp dụng giảm giá cho email khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở

Bạn có thể tự động áp dụng giảm giá cho email khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở. Khi bạn áp dụng giảm giá cho email về giao dịch thanh toán bỏ dở, khách hàng sẽ được gửi email giỏ hàng đã điền sẵn với mức giá đã chiết khấu. Khách hàng chỉ cần nhập chi tiết thanh toán để hoàn tất thanh toán.

Trước khi bắt đầu

Để bắt đầu thiết lập giảm giá dành cho email khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở:

Các bước thực hiện:

 1. Tạo mã giảm giá theo tỷ lệ phần trăm hoặc mã giảm giá bằng tiền theo loại khuyến mãi bạn muốn cung cấp.

 2. Đảm bảo ghi chú tên mã giảm giá khi bạn tạo mã, ví dụ: WelcomeBack. Bạn chỉ định một tên cho mã giảm giá khi bạn tạo ưu đãi giảm giá.

 3. Xác minh rằng emai khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở được định cấu hình theo ý muốn của bạn trên trang Thanh toán.

Chỉnh sửa thông báo khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở

 1. Trong Đơn hàng, nhấp vào Giao dịch thanh toán bỏ dở.

 2. Trong khu vực Email body (HTML) (Nội dung email (HTML)), tìm dòng chứa mã sau:

<td class="button__cell"><a href="{{ url }}" class="button__text">Items in your cart</a></td>
 1. Sao chép đoạn mã dưới đây:
{% if url contains '?' %}{{ url | append: '&discount=ABC' }}{% else %}{{ url | append: '?discount=ABC' }}{% endif %}
 1. Dán đoạn mã để thay thế {{ url }}.

 2. Tìm dòng chứa mã sau:

<td class="link__cell">or <a href="{{ shop.url }}">Visit our store</a></td>
 1. Sao chép đoạn mã dưới đây:
{{ shop.url | append: '/discount/ABC' }}
 1. Dán đoạn mã để thay thế {{ shop.url }}.

 2. Thay thế từng lần xuất hiện ABC bằng mã giảm giá, ví dụ WelcomeBack. Mã của bạn sẽ như sau:

<tr>
 <td class="actions__cell">
  <table class="button main-action-cell">
   <tr>
    <td class="button__cell"><a href="{% if url contains '?' %}{{ url | append: '&discount=WelcomeBack' }}{% else %}{{ url | append: '?discount=WelcomeBack' }}{% endif %}" class="button__text">Items in your cart</a></td>
   </tr>
  </table>
  {% if shop.url %}
  <table class="link secondary-action-cell">
   <tr>
    <td class="link__cell">or <a href="{{ shop.url | append: '/discount/WelcomeBack' }}">Visit our store</a></td>
   </tr>
  </table>
  {% endif %}
 </td>
</tr>
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bây giờ, tất cả email khôi phục giao dịch thanh toán bỏ dở sẽ có URL kết thúc bằng discount=WelcomeBack hoặc /discount/WelcomeBack và giảm giá đó được tự động áp dụng khi thanh toán. Đảm bảo bạn đã thiết lập mã giảm giá để áp dụng phù hợp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí