Dữ liệu tùy chỉnh

Nền tảng của Shopify bao gồm mô hình dữ liệu dành cho các khái niệm thương mại cơ bản như sản phẩm, bộ sưu tập và đơn hàng. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu mô hình dữ liệu phức tạp hoặc cụ thể hơn thì dữ liệu tùy chỉnh sẽ giúp bạn mở rộng mô hình dữ liệu của Shopify và tạo mô hình của riêng bạn bằng các tài nguyên sau:

 • Trường thông tin bổ sung: xác định và liên kết trường tùy chỉnh hoặc trường tiêu chuẩn với các phần khác nhau của Shopify, chẳng hạn như sản phẩm, khách hàng hoặc blog.

  • Ví dụ: Nếu bạn có cửa hàng may mặc và muốn thêm hướng dẫn bảo quản sản phẩm, bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung vào sản phẩm có tên "Hướng dẫn bảo quản". Sau đó, bạn có thể thêm hướng dẫn bảo quản cụ thể cho một hoặc tất cả sản phẩm.
 • Siêu đối tượng: xác định và tạo cấu trúc dữ liệu tùy chỉnh với Shopify.

  • Ví dụ: Nếu bạn có cửa hàng làm đẹp và chăm sóc da, muốn thu thập và hiển thị thông tin về những người có ảnh hưởng hàng đầu, bạn có thể xây dựng một siêu đối tượng có tên "Hồ sơ người có ảnh hưởng". Sau đó, bạn có thể thêm các trường cho tiêu đề, hình ảnh và mô tả, rồi tạo mục nhập cho từng người có ảnh hưởng. Bạn có thể hiển thị thông tin này trong chủ đề hoặc chỉ sử dụng trong trang quản trị.

Loại trường thông tin bổ sung

Bạn có thể tạo các loại trường thông tin bổ sung sau:

 • Tiêu chuẩn: Các định nghĩa này được tự động định cấu hình cho bạn và có thiết kế tương thích rộng rãi trên Shopify. Vì định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn tuân thủ các tiêu chuẩn được áp dụng trên tất cả các cửa hàng Shopify nên ứng dụng, chủ đề và các phần khác của cửa hàng đều hỗ trợ loại định nghĩa này.
 • Tùy chỉnh: Những định nghĩa này chỉ có trong cửa hàng của bạn. Sử dụng định nghĩa tùy chỉnh cho bất kỳ trường thông tin bổ sung nào không có định nghĩa tiêu chuẩn, hoặc nếu bạn muốn di chuyển các trường thông tin bổ sung hiện có sang một định nghĩa.
 • Trường thông tin bổ sung dữ liệu ứng dụng: Những định nghĩa này được tạo bằng ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Cấu trúc của trường thông tin bổ sung

Định nghĩa trường thông tin bổ sung gồm những phần sau:

 • tên, dùng để nhận dạng trường thông tin bổ sung trong trang quản trị Shopify
 • khóa, ví dụ như để nhóm các trường thông tin bổ sung dành cho các phần cụ thể của cửa hàng
 • mô tả (không bắt buộc), như thông tin về giá trị cần nhập cho trường thông tin bổ sung
 • loại, chẳng hạn như văn bản, tệp hoặc URL
 • các phương pháp xác thực (không bắt buộc) như giới hạn ký tự hoặc giá trị tối thiểu và tối đa

Xác định vị trí trường thông tin bổ sung của ứng dụng chỉ đọc

Bạn có thể truy cập danh sách trường thông tin bổ sung mà ứng dụng của bạn sở hữu trong một tài nguyên cụ thể.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, chuyển đến một tài nguyên có trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Bạn có thể truy cập trang sản phẩm.
 2. Trong mục Trường thông tin bổ sung, nhấp vào Hiển thị tất cả.
 3. Nhấp vào Thao tác khác > Xem trường thông tin bổ sung của ứng dụng chỉ đọc.

Cấu trúc của siêu đối tượng

Có hai thành phần chính đối với siêu đối tượng:

 1. Định nghĩa: nhóm các trường xác định cấu trúc của đối tượng. Phần này được quản lý trong Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh trên trang quản trị Shopify.
 2. Mục nhập: nội dung hoặc dữ liệu cho siêu đối tượng. Mục nhập được tạo và quản lý trong Nội dung > Siêu đối tượng trên trang quản trị Shopify.

Khi tạo siêu đối tượng, bạn chỉ định những thông tin sau:

 • tên, dùng để nhận dạng siêu đối tượng trong trang quản trị Shopify
 • loại, dùng để nhận dạng siêu đối tượng trong API
 • trường, xác định loại nội dung bạn muốn hiển thị trong siêu đối tượng
  • Mỗi trường đều có tên, mô tả, loại và quy tắc xác thực, chẳng hạn như giới hạn ký tự, giá trị tối thiểu và giá trị tối đa hoặc giá trị đặt sẵn.
  • Ví dụ: Bạn có thể thêm một trường cho văn bản, một trường cho hình ảnh và một trường cho màu sắc.

Xác định vị trí siêu đối tượng do ứng dụng kiểm soát

Bạn có thể truy cập vào các siêu đối tượng do ứng dụng kiểm soát trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Nhấp vào Thao tác khác > Xem siêu đối tượng do ứng dụng kiểm soát.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí