Tính năng của dữ liệu tùy chỉnh

Các tính năng về dữ liệu tùy chỉnh giúp mở rộng chức năng của trường thông tin bổ sung và siêu đối tượng trong cửa hàng.

Loại tính năng

Tùy thuộc vào loại dữ liệu tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng những tính năng sau:

Danh sách tính năng có sẵn cho siêu đối tượng

Danh sách tính năng có sẵn cho siêu đối tượng
Tính năng Phạm vi sử dụng Mô tả
Quyền truy cập cửa hàng Siêu đối tượng Cho phép bạn sử dụng siêu đối tượng trong Cửa hàng trực tuyến thông qua Liquid hoặc Storefront API.
Đăng mục nhập dưới dạng trang web Siêu đối tượng Cho phép bạn sử dụng siêu đối tượng để xây dựng mẫu chủ đề cho trang web. Bạn cần chọn quyền truy cập Cửa hàng cho tính năng này.
Trạng thái đang hoạt động - bản nháp Siêu đối tượng Mục nhập có thể chuyển đổi giữa các trạng thái đang hoạt động và trạng thái đăng bản nháp.
Bản dịch Siêu đối tượng Có thể dịch mục nhập sang các ngôn ngữ khác.
Sử dụng làm bộ lọc trong chỉ mục siêu đối tượng Các trường siêu đối tượng thuộc các loại sau:
 • Văn bản một dòng/Văn bản một dòng (danh sách)
 • Tham chiếu sản phẩm/Tham chiếu sản phẩm (danh sách)
 • True hoặc false
 • Tham khảo bộ sưu tập/Tham chiếu bộ sưu tập (danh sách)
 • Tham chiếu trang/Tham chiếu trang (danh sách)
 • Tham chiếu siêu đối tượng/Tham chiếu siêu đối tượng (danh sách)
Cho phép bạn sử dụng một trường của siêu đối tượng để lọc trong chỉ mục siêu đối tượng. Bạn có thể kích hoạt tính năng này cho tối đa 50 định nghĩa trường siêu đối tượng.

Danh sách tính năng có sẵn cho trường thông tin bổ sung

Danh sách tính năng có sẵn cho trường thông tin bổ sung
Tính năng Phạm vi sử dụng Mô tả
Quyền truy cập cửa hàng Tất cả các loại trường thông tin bổ sung Cho phép bạn sử dụng trường thông tin bổ sung trong Cửa hàng trực tuyến thông qua Liquid hoặc Storefront API.
Sử dụng làm bộ lọc trong chỉ mục sản phẩm Trường thông tin bổ sung sản phẩm:
 • Văn bản một dòng/Văn bản một dòng (danh sách)
 • Tham chiếu sản phẩm/Tham chiếu sản phẩm (danh sách)
 • True hoặc false
 • Tham khảo bộ sưu tập/Tham chiếu bộ sưu tập (danh sách)
 • Tham chiếu trang/Tham chiếu trang (danh sách)
 • Tham chiếu siêu đối tượng/Tham chiếu siêu đối tượng (danh sách)
Cho phép bạn sử dụng trường thông tin bổ sung để lọc trong chỉ mục sản phẩm. Bạn có thể kích hoạt tính năng này cho tối đa 50 định nghĩa trường thông tin bổ sung.
Sử dụng trong bộ sưu tập tự động Trường thông tin bổ sung sản phẩm:
 • Văn bản một dòng
 • Văn bản một dòng (danh sách)
 • True hoặc false
 • Số nguyên
 • Dấu thập phân
 • Xếp hạng
Cho phép bạn sử dụng trường thông tin bổ sung để tạo bộ sưu tập tự động. Bạn có thể kích hoạt tính năng này cho tối đa 128 định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Nhấp vào phần của cửa hàng có dữ liệu tùy chỉnh mà bạn muốn thay đổi tính năng.
 3. Nhấp vào loại dữ liệu tùy chỉnh.
 4. Trong mục Tùy chọn của trường thông tin bổ sung hoặc siêu đối tượng, chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn tính năng có sẵn.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí