Tùy chọn truy cập đối với dữ liệu tùy chỉnh

Tùy chọn truy cập giúp bạn quyết định những khu vực của cửa hàng có thể hiển thị dữ liệu tùy chỉnh về Cửa hàng.

Nếu bật quyền truy cập Cửa hàng, bạn sẽ có thể sử dụng trường thông tin bổ sung hoặc siêu đối tượng cho Cửa hàng trong trình biên tập chủ đề Online Store 2.0 thông qua Liquid với các nguồn động hoặc với Cửa hàng tùy chỉnh và Hydrogen.

Bật hoặc tắt quyền truy cập Cửa hàng

Bạn có thể bật hoặc tắt quyền truy cập Cửa hàng đối với trường thông tin bổ sung và siêu đối tượng.

Bước:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
  2. Nhấp vào phần cửa hàng có trường thông tin bổ sung hoặc siêu đối tượng mà bạn muốn thay đổi tùy chọn truy cập.
  3. Nhấp vào trường thông tin bổ sung hoặc siêu đối tượng.
  4. Trong mục Quyền truy cập, bật/tắt Cửa hàng để bật hoặc tắt.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí