Siêu đối tượng

Siêu đối tượng giúp bạn thêm và lưu trữ thông tin bổ sung có cấu trúc cho cửa hàng. Ví dụ: Bạn có thể lưu trữ thông tin của sản phẩm, ví dụ như tính năng, thông số kỹ thuật và biểu đồ kích cỡ. Bạn có thể truy xuất và chỉnh sửa dữ liệu được lưu trữ trong siêu đối tượng trên trang quản trị Shopify. Ứng dụng có thể truy cập siêu đối tượng thông qua API siêu đối tượng. Bạn cũng có thể truy cập siêu đối tượng trong chủ đề bằng Liquid và thông qua API Storefront.

Có hai thành phần chính đối với siêu đối tượng:

  1. Định nghĩa: nhóm các trường xác định cấu trúc của đối tượng. Phần này được quản lý trong Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh trên trang quản trị Shopify.
  2. Mục nhập: nội dung hoặc dữ liệu cho siêu đối tượng. Mục nhập được tạo và quản lý trong Nội dung > Siêu đối tượng trên trang quản trị Shopify.

Khi tạo siêu đối tượng, bạn chỉ định những thông tin sau:

  • tên, dùng để nhận dạng siêu đối tượng trong trang quản trị Shopify
  • loại, dùng để nhận dạng siêu đối tượng trong API
  • trường, xác định loại nội dung bạn muốn hiển thị trong siêu đối tượng
    • Mỗi trường đều có tên, mô tả, loại và quy tắc xác thực, chẳng hạn như giới hạn ký tự, giá trị tối thiểu và giá trị tối đa hoặc giá trị đặt sẵn.
    • Ví dụ: Bạn có thể thêm một trường cho văn bản, một trường cho hình ảnh và một trường cho màu sắc.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí