Siêu đối tượng

Siêu đối tượng giúp bạn thêm và lưu trữ thông tin bổ sung có cấu trúc cho cửa hàng. Ví dụ: Bạn có thể lưu trữ thông tin của sản phẩm, ví dụ như tính năng, thông số kỹ thuật và biểu đồ kích cỡ.

Bạn có thể truy xuất và chỉnh sửa dữ liệu được lưu trữ trong siêu đối tượng trên trang quản trị Shopify. Ứng dụng có thể truy cập siêu đối tượng thông qua API siêu đối tượng. Bạn cũng có thể truy cập siêu đối tượng trong chủ đề bằng Liquid và thông qua Storefront API. Tìm hiểu thêm về Metaobject API.

Có hai thành phần chính đối với siêu đối tượng:

 1. Định nghĩa: nhóm các trường xác định cấu trúc của đối tượng. Phần này được quản lý trong Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh trên trang quản trị Shopify.
 2. Mục nhập: nội dung hoặc dữ liệu cho siêu đối tượng. Mục nhập được tạo và quản lý trong Nội dung > Siêu đối tượng trên trang quản trị Shopify.

Khi tạo định nghĩa siêu đối tượng, bạn chỉ định những thông tin sau:

 • Tên: dùng để nhận dạng trường thông tin bổ sung trên trang quản trị Shopify, chẳng hạn như Authors.
 • Loại: loại dữ liệu mà trường thông tin bổ sung lưu trữ, chẳng hạn như văn bản, tệp hoặc URL.
 • Trường: xác định loại nội dung bạn muốn hiển thị trong siêu đối tượng

  • Mỗi trường đều có tên (bắt buộc), mô tả, loại và quy tắc xác thực, chẳng hạn như giới hạn ký tự, giá trị tối thiểu và giá trị tối đa hoặc giá trị đặt sẵn.
  • Tên hiển thị được chỉ định cho một tên trường duy nhất và được dùng để xác định mục nhập siêu đối tượng riêng lẻ. Bạn có thể thay đổi trường đã chỉ định tên hiển thị vào bất kỳ lúc nào. Tên hiển thị được tự động chỉ định cho trường văn bản đầu tiên trong mục nhập siêu đối tượng hoặc được tự động tạo nếu không có trường văn bản nào trong định nghĩa siêu đối tượng.
  • Ví dụ: Bạn có thể thêm một trường cho văn bản và chỉ định trường này là tên hiển thị, thêm một trường cho hình ảnh và một trường cho màu.
 • Tùy chọn: nơi có siêu đối tượng để sử dụng.

  • Quyền truy cập: Theo mặc định, quyền truy cập Cửa hàng được kích hoạt cho siêu đối tượng. Như vậy, bạn có thể kết nối siêu đối tượng trong chủ đề bằng nguồn động. Bạn có thể hủy kích hoạt quyền truy cập Cửa hàng. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn truy cập.
  • Tính năng: Bạn có thể sử dụng siêu đối tượng để tạo trang web. Tìm hiểu thêm về xây dựng trang web bằng siêu đối tượng.

Các trường trong định nghĩa siêu đối tượng sẽ xác định các trường có trong mục nhập siêu đối tượng. Ví dụ: Nếu bạn tạo một siêu đối tượng cho hồ sơ chương trình đại sứ thương hiệu có các trường tên, tiểu sử, hình ảnh, thì các mục nhập siêu đối tượng sẽ có một trường để nhập tên, tiểu sử và tải lên hình ảnh. Mỗi mục nhập trong ví dụ này sẽ là một hồ sơ chương trình đại sứ thương hiệu duy nhất.

Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify và các danh mục tiêu chuẩn sử dụng siêu đối tượng. Khi thêm danh mục sản phẩm cho sản phẩm, bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cụ thể cho sản phẩm đó. Mỗi trường thông tin bổ sung danh mục có các mục nhập mặc định được xây dựng bằng định nghĩa siêu đối tượng. Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo sơ mi và áo mặc bên trong thì bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho kích cỡ, đường viền cổ, loại chiều dài tay áo, loại chiều dài áo, nhóm tuổi, vải, giới tính mục tiêu, tính năng của quần áomàu sắc.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí