Xây dựng siêu đối tượng

Bạn có thể tạo siêu đối tượng tại hai vị trí trên trang quản trị Shopify:

 • Trong phần Nội dung > Siêu đối tượng
 • Trong Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh

Khi tạo định nghĩa siêu đối tượng, bạn chỉ định những thông tin sau:

 • Tên: dùng để nhận dạng trường thông tin bổ sung trên trang quản trị Shopify, chẳng hạn như Authors.
 • Loại: loại dữ liệu mà trường thông tin bổ sung lưu trữ, chẳng hạn như văn bản, tệp hoặc URL.
 • Trường: xác định loại nội dung bạn muốn hiển thị trong siêu đối tượng

  • Mỗi trường đều có tên (bắt buộc), mô tả, loại và quy tắc xác thực, chẳng hạn như giới hạn ký tự, giá trị tối thiểu và giá trị tối đa hoặc giá trị đặt sẵn.
  • Tên hiển thị được chỉ định cho một tên trường duy nhất và được dùng để xác định mục nhập siêu đối tượng riêng lẻ. Bạn có thể thay đổi trường đã chỉ định tên hiển thị vào bất kỳ lúc nào. Tên hiển thị được tự động chỉ định cho trường văn bản đầu tiên trong mục nhập siêu đối tượng hoặc được tự động tạo nếu không có trường văn bản nào trong định nghĩa siêu đối tượng.
  • Ví dụ: Bạn có thể thêm một trường cho văn bản và chỉ định trường này là tên hiển thị, thêm một trường cho hình ảnh và một trường cho màu.
 • Tùy chọn: nơi có siêu đối tượng để sử dụng.

  • Quyền truy cập: Theo mặc định, quyền truy cập Cửa hàng được kích hoạt cho siêu đối tượng. Như vậy, bạn có thể kết nối siêu đối tượng trong chủ đề bằng nguồn động. Bạn có thể hủy kích hoạt quyền truy cập Cửa hàng. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn truy cập.
  • Tính năng: Bạn có thể sử dụng siêu đối tượng để tạo trang web. Tìm hiểu thêm về xây dựng trang web bằng siêu đối tượng.

Tạo siêu đối tượng

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Siêu đối tượng hoặc Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Nhấp vào Add definition (Thêm định nghĩa).
 3. Trong trường Tên, nhập tên cho định nghĩa của bạn. Loại siêu đối tượng sẽ được tạo tự động và bạn có thể chỉnh sửa trước khi lưu siêu đối tượng.
 4. Nhấp vào Thêm trường và chọn loại nội dung bạn muốn có trong siêu đối tượng này. Ví dụ: Văn bản một dòng. Mỗi trường có tổ hợp tùy chọn và quy tắc xác thực riêng.
 5. Định cấu hình trường và thông tin xác thực của trường:

  1. Nhập Tên của mục nhập.
  2. Không bắt buộc: Trong trường Mô tả, nhập mô tả cho siêu đối tượng.
  3. Không bắt buộc: Chọn Sử dụng trường này làm tên hiển thị để sử dụng trường này làm tên hiển thị để tìm kiếm trong chỉ mục.
  4. Định cấu hình quy tắc xác thực cho trường, sau đó nhấp vào Thêm.
 6. Thêm trường bổ sung vào siêu đối tượng nếu cần.

 7. Không bắt buộc: Để tắt quyền truy cập cửa hàng, bỏ chọn Cửa hàng trong mục Quyền truy cập.

 8. Không bắt buộc: Để cho phép đăng mục nhập từ siêu đối tượng này dưới dạng trang độc lập, chọn Trang web trong mục Tính năng.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi lưu siêu đối tượng, bạn có thể bắt đầu tạo mục nhập.

Xóa siêu đối tượng

Bạn sẽ không thể hoàn tác nếu xóa siêu đối tượng. Nếu bạn xóa siêu đối tượng thì tất cả mục nhập cho siêu đối tượng đó cũng sẽ bị xóa.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Trong mục Siêu đối tượng, nhấp vào siêu đối tượng bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Xóa. Hộp thoại xác nhận sẽ hiển thị để xác nhận rằng bạn muốn xóa định nghĩa này.
 4. Nhấp vào Xóa để xóa định nghĩa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí