Xây dựng siêu đối tượng

Bạn có thể tạo siêu đối tượng tại hai vị trí trên trang quản trị Shopify:

 • Trong phần Nội dung > Siêu đối tượng
 • Trong Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh

Khi tạo siêu đối tượng, bạn chỉ định những thông tin sau:

 • tên, dùng để nhận dạng siêu đối tượng trong trang quản trị Shopify
 • loại, dùng để nhận dạng siêu đối tượng trong API
 • trường, xác định loại nội dung bạn muốn hiển thị trong siêu đối tượng
  • Mỗi trường đều có tên, mô tả, loại và quy tắc xác thực, chẳng hạn như giới hạn ký tự, giá trị tối thiểu và giá trị tối đa hoặc giá trị đặt sẵn.
  • Ví dụ: Bạn có thể thêm một trường cho văn bản, một trường cho hình ảnh và một trường cho màu sắc.

Xây dựng siêu đối tượng mới

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Siêu đối tượng hoặc Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Nhấp vào Add definition (Thêm định nghĩa).
 3. Trong trường Tên, nhập tên cho định nghĩa của bạn. Loại siêu đối tượng sẽ được tạo tự động và bạn có thể chỉnh sửa trước khi lưu siêu đối tượng.
 4. Nhấp vào Thêm trường và chọn loại nội dung bạn muốn có trong siêu đối tượng này. Ví dụ: Văn bản một dòng. Mỗi trường có tổ hợp tùy chọn và quy tắc xác thực riêng.
 5. Định cấu hình trường và thông tin xác thực của trường:

  1. Không bắt buộc: Trong trường Mô tả, nhập mô tả cho siêu đối tượng.
  2. Chọn xem trường này có phải là tên hiển thị của mục nhập hay không bằng cách chọn Sử dụng trường này làm tên hiển thị. Tên hiển thị là trường được dùng để tạo tên có thể tìm kiếm trong trình xem chỉ mục. Tên hiển thị được tự động đặt làm trường dựa trên văn bản đầu tiên trong định nghĩa siêu đối tượng, hoặc được tạo tự động nếu không có trường văn bản nào.
  3. Định cấu hình quy tắc xác thực cho trường, sau đó nhấp vào Thêm.
 6. Không bắt buộc: Để cho phép hiển thị cửa hàng, chọn Có thể truy cập trong menu thả xuống Khả năng hiển thị của cửa hàng.

 7. Thêm trường bổ sung vào siêu đối tượng nếu cần.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi lưu siêu đối tượng, bạn có thể bắt đầu tạo mục nhập.

Xóa siêu đối tượng

Bạn sẽ không thể hoàn tác nếu xóa siêu đối tượng. Nếu bạn xóa siêu đối tượng thì tất cả mục nhập cho siêu đối tượng đó cũng sẽ bị xóa.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Trong mục Siêu đối tượng, nhấp vào siêu đối tượng bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Xóa. Hộp thoại xác nhận sẽ hiển thị để xác nhận rằng bạn muốn xóa mục nhập này.
 4. Nhấp vào Xóa để xóa mục nhập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí