Trường thông tin bổ sung

Trường thông tin bổ sung giúp bạn tùy chỉnh chức năng và giao diện của cửa hàng Shopify bằng cách cho phép bạn lưu thông tin chuyên biệt thường không được thu thập trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để theo dõi nội bộ hoặc hiển thị thông tin chuyên biệt trên cửa hàng trực tuyến bằng nhiều cách. Ví dụ: Người bán nến có thể muốn hiển thị thời gian nến cháy trên trang sản phẩm trong khi cửa hàng tạp hóa có thể muốn hiển thị ngày hết hạn của hàng hóa đóng hộp. Ví dụ khác về thông tin chuyên biệt bao gồm:

  • mã số linh kiện
  • mẫu màu
  • ngày ra mắt
  • sản phẩm liên quan
  • tóm tắt bài viết blog
  • tệp để tải xuống
  • danh sách thành phần

Bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung vào sản phẩm, bộ sưu tập, khách hàng, đơn hàng và các phần khác của cửa hàng ngay trên trang quản trị Shopify.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trường thông tin bổ sung.

Trường thông tin bổ sung danh mục là thuộc tính sản phẩm ánh xạ đến một danh mục sản phẩm cụ thể. Trường thông tin bổ sung danh mục giúp bạn thêm đúng thông tin vào sản phẩm để khách truy cập có thể tìm thấy sản phẩm dễ dàng hơn trên trang web của bạn, trên nền tảng mua bán và trên công cụ tìm kiếm.

Trường thông tin bổ sung danh mục có mục nhập mặc định dựa trên danh mục sản phẩm tiêu chuẩn. Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops thì bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho clothing size, neckline, sleeve length type, length type, age group, materialcolor. Trường thông tin bổ sung danh mục sử dụng siêu đối tượng và mục nhập siêu đối tượng. Tìm hiểu thêm về trường thông tin bổ sung danh mục.

Nếu có chủ đề Online Store 2.0, bạn có thể kết nối hầu hết các trường thông tin bổ sung với chủ đề của mình bằng trình biên tập chủ đề. Nếu đang sử dụng các chủ đề cổ điển hoặc nếu muốn thêm các loại trường thông tin bổ sung mà chủ đề của bạn không hỗ trợ, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề.

Thiết lập trường thông tin bổ sung mới bao gồm các tác vụ sau:

  1. Thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung để thêm trường cho thông tin chuyên môn hóa vào các trang trên trang quản trị Shopify
  2. Thêm giá trị trường thông tin bổ sung vào các phần của cửa hàng, ví dụ như sản phẩm hoặc mẫu mã
  3. Không bắt buộc: Kết nối trường thông tin bổ sung với chủ đề để hiển thị thông tin chuyên môn hóa trên cửa hàng trực tuyến

Bạn cũng có thể di chuyển các trường thông tin bổ sung hiện có sang định nghĩa. Thêm định nghĩa cho tập hợp trường thông tin bổ sung thực thi quy tắc xác minh để đảm bảo các giá trị của trường thông tin bổ sung nhất quán và đáng tin cậy. Nếu giá trị của trường thông tin bổ sung không khớp với quy tắc xác minh cho định nghĩa, bạn có thể sửa các giá trị của trường thông tin bổ sung không hợp lệ sau khi di chuyển.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí