Di chuyển trường thông tin bổ sung

Nếu muốn thêm quy tắc xác minh vào tập hợp trường thông tin bổ sung hiện có, bạn có thể di chuyển trường thông tin bổ sung phi cấu trúc sang định nghĩa. Khi bạn tạo định nghĩa tùy chỉnh cho các tập hợp trường thông tin bổ sung hiện có, quy tắc xác minh bạn chỉ định sẽ không cho phép bạn hoặc ứng dụng thêm các giá trị không hợp lệ.

Bạn sẽ di chuyển trường thông tin bổ sung phi cấu trúc bằng cách tạo định nghĩa tùy chỉnh cho tập hợp các trường thông tin bổ sung có không gian tên và khóa cụ thể. Bạn có thể di chuyển trường thông tin bổ sung sang hầu hết các loại nội dung, ngoại trừ tệp, tham chiếu và true hoặc false. Để biết thêm thông tin về việc tạo định nghĩa tùy chỉnh, tham khảo các tài liệu sau:

Bạn chỉ có thể thêm định nghĩa cho tập hợp trường thông tin bổ sung có không gian tên và khóa đúng định dạng. Nếu không gian tên và khóa chứa ký tự đặc biệt, bạn không thể di chuyển tập hợp trường thông tin bổ sung này sang định nghĩa.

Tạo định nghĩa cho nhóm trường thông tin bổ sung phi cấu trúc

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Chọn phần cửa hàng mà bạn muốn thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Trường thông tin bổ sung về sản phẩm.
 3. Nhấp vào Thêm định nghĩa bên cạnh không gian tên và khóa bạn muốn thêm định nghĩa.
 4. Nhập những thông tin sau cho định nghĩa trường thông tin bổ sung của bạn:

  1. Trong trường Tên, nhập tên cho định nghĩa của bạn.
  2. Không bắt buộc: Trong trường Mô tả, nhập mô tả cho trường thông tin bổ sung.
 5. Nhấp vào Chọn loại, sau đó chọn loại nội dung phù hợp nhất với các giá trị của trường thông tin bổ sung trong danh sách.

 6. Định cấu hình loại nội dung và thông tin xác thực bằng cách sau:

  1. Nếu loại nội dung có các tùy chọn cấu hình bổ sung, hãy chọn đúng tùy chọn cho trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Loại kích thước.
  2. Trong mục Xác minh, định cấu hình Quy tắc bổ sung cho định nghĩa của bạn.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

 8. Xem lại kết quả xác minh, rồi nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Nếu có giá trị trường thông tin bổ sung nào không khớp với định nghĩa mới thì bạn cần sửa giá trị trường thông tin bổ sung đó. Sau khi lưu định nghĩa, bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến trang chỉnh sửa hàng loạt để xem lại và sửa lỗi xác minh.

Chỉnh sửa trường thông tin bổ sung phi cấu trúc

Bạn có thể di chuyển trường thông tin bổ sung bên thứ ba từ ứng dụng sang trang quản trị Shopify, nhưng các trường này sẽ bị ẩn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Chọn phần cửa hàng mà bạn muốn thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Trường thông tin bổ sung về sản phẩm.
 3. Nhấp vào Xem trường thông tin bổ sung phi cấu trúc, hoặc nếu có các tùy chọn khác, hãy nhấp vào Thao tác khác > Xem trường thông tin bổ sung phi cấu trúc. Nếu không có thao tác Xem trường thông tin bổ sung phi cấu trúc thì cửa hàng của bạn không có trường thông tin bổ sung phi cấu trúc.
 4. Nhấp vào dòng trường thông tin bổ sung đối với định nghĩa bạn muốn chỉnh sửa, sau đó thêm giá trị.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Các bước tiếp theo sau khi thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung

Sau khi thêm định nghĩa cho trường thông tin bổ sung, bạn có thể hoàn tất các thao tác sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí