Các phần của định nghĩa trường thông tin bổ sung

Định nghĩa trường thông tin bổ sung chỉ định trường thông tin bổ sung áp dụng cho phần nào của cửa hàng và giá trị mà trường thông tin bổ sung có thể có. Đảm bảo rằng bạn hiểu các phần của định nghĩa trường thông tin bổ sung trước khi thực hiện các tác vụ sau:

Định nghĩa trường thông tin bổ sung gồm những phần sau:

 • Tên: dùng để nhận dạng trường thông tin bổ sung trên trang quản trị Shopify, chẳng hạn như Color.
 • Không gian tên và khóa: mã nhận dạng duy nhất cho trường thông tin bổ sung của bạn. Bạn có thể sử dụng không gian tên để nhóm các trường thông tin bổ sung tương tự, nhưng mỗi không gian tên và khóa phải là duy nhất. Ví dụ: custom.color.
 • Mô tả (không bắt buộc): cho phép bạn thêm thông tin mô tả, chẳng hạn như giá trị cần nhập cho trường thông tin bổ sung.
 • Loại: loại dữ liệu mà trường thông tin bổ sung lưu trữ, chẳng hạn như văn bản, tệp hoặc URL.
 • Danh mục (chỉ dựa trên định nghĩa trường thông tin bổ sung sản phẩm tiêu chuẩn): Danh mục sản phẩm tiêu chuẩn liên kết với trường thông tin bổ sung sản phẩm tiêu chuẩn.
 • Xác thực (không bắt buộc): các quy tắc đối với giá trị nhập vào, chẳng hạn như giới hạn ký tự hoặc giá trị tối thiểu và tối đa.
 • Tùy chọn: nơi có sẵn trường thông tin bổ sung để sử dụng.
  • Quyền truy cập: Bạn có thể cấp cho trường thông tin bổ sung quyền truy cập vào Cửa hàng. Như vậy, bạn có thể kết nối trường thông tin bổ sung trong chủ đề bằng nguồn động. Tìm hiểu thêm về quyền truy cập.
  • Tính năng: Sử dụng làm bộ lọc trên trang quản trị cho phép bạn sử dụng trường thông tin bổ sung để lọc nội dung tìm kiếm sản phẩm trên trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về lọc sản phẩm. Sử dụng trong bộ sưu tập tự động cho phép bạn sử dụng trường thông tin bổ sung để tạo bộ sưu tập tự động. Tìm hiểu thêm về bộ sưu tập tự động theo trường thông tin bổ sung.

Ví dụ: Định nghĩa trường thông tin bổ sung cho ngày hết hạn sản phẩm có thể có khóa products.expiration_date, giá trị Ngày và mô tả Nhập ngày theo định dạng DD/MM/YYYY. Phương pháp xác minh có thể chỉ định rằng chỉ có giá trị ngày giữa 2025/07/012030/12/31 hợp lệ.

Để biết thêm thông tin về các phần của định nghĩa trường thông tin bổ sung, tham khảo bảng sau hoặc xem lại tài liệu dành cho nhà phát triển về Trường thông tin bổ sung.

Các phần của định nghĩa trường thông tin bổ sung
Tên Mô tả
Không gian tên và khóa

Không gian tên và khóa sẽ cùng nhau tạo thành mã nhận dạng duy nhất cho trường thông tin bổ sung của bạn. Không gian tên và khóa được phân tách bằng dấu ., và chỉ được chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới (_) và dấu gạch ngang (-).

Bạn có thể sử dụng không gian tên để nhóm các trường thông tin bổ sung tương tự với nhau, nhưng mỗi tổ hợp không gian tên và khóa phải là duy nhất. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng không gian tên products để nhóm các khóa expiration_daterating cho trường thông tin bổ sung của sản phẩm.

Định nghĩa tiêu chuẩn sử dụng không gian tên và khóa tiêu chuẩn hóa, trong khi định nghĩa tùy chỉnh sử dụng các không gian tên và khóa được tạo tự động mà bạn có thể chỉnh sửa.

Giá trị

Loại và định dạng thông tin chứa trong trường thông tin bổ sung của bạn. Ví dụ: Văn bản thuần túy, URL hoặc số nguyên.

Trường thông tin bổ sung chỉ có thể chấp nhận các giá trị được hỗ trợ cho loại nội dung của trường. Để biết thêm thông tin về những giá trị được hỗ trợ cho các loại trường thông tin bổ sung phổ biến, hãy tham khảo Các loại nội dung và giá trị cho trường thông tin bổ sung.

Mô tả (không bắt buộc) Mô tả trường thông tin bổ sung để giúp bạn nhập đúng giá trị. Phần mô tả sẽ hiển thị trên trang quản trị Shopify, nơi bạn thêm giá trị cho trường thông tin bổ sung của mình.
Xác minh (không bắt buộc) Cài đặt bạn có thể định cấu hình để giới hạn các giá trị trong trường thông tin bổ sung. Bạn có thể đặt giá trị tối thiểu và tối đa hoặc sử dụng biểu thức thông thường để kiểm soát phạm vi giá trị được chấp nhận cho trường thông tin bổ sung.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí