Sửa lỗi xác minh trường thông tin bổ sung

Sau khi di chuyển các trường thông tin bổ sung hiện có sang định nghĩa, bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt để sửa các giá trị trường thông tin bổ sung không khớp với định nghĩa tùy chỉnh. Bạn được tự động chuyển hướng đến trang chỉnh sửa hàng loạt trên trang Giá trị trường thông tin bổ sung không hợp lệ sau khi tạo định nghĩa có giá trị không hợp lệ.

Trang Giá trị trường thông tin bổ sung không hợp lệ hiển thị quy tắc xác minh đối với định nghĩa trường thông tin bổ sung và một bảng chứa các thông tin sau:

 • các phần của cửa hàng có giá trị không hợp lệ cho định nghĩa trường thông tin bổ sung
 • mô tả lỗi cho từng giá trị trường thông tin bổ sung
 • một cột có thể chỉnh sửa để bạn có thể nhập giá trị mới cho trường thông tin bổ sung

Nếu trường thông tin bổ sung có một số giá trị không hợp lệ, bạn sẽ không thể sử dụng trường thông tin bổ sung cho đến khi sửa tất cả lỗi. Để biết thêm thông tin về giá trị hợp lệ cho các trường thông tin bổ sung khác nhau, tham khảo danh sách các loại nội dung và giá trị cho trường thông tin bổ sung phổ biến.

Sửa giá trị trường thông tin bổ sung bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Nếu bạn tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh chứa giá trị không hợp lệ, bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến trang chỉnh sửa hàng loạt để sửa lỗi xác minh.

Bước:

 1. Không bắt buộc: Di con trỏ đến biểu tượng i bên cạnh giá trị trường thông tin bổ sung để xem lỗi liên kết với trường đó.
 2. Nhấp vào và nhập trong các trường trong cột GIÁ TRỊ TRƯỜNG THÔNG TIN BỔ SUNG để chỉnh sửa các giá trị hiện có. Để cập nhật nhiều giá trị cùng lúc, hãy sử dụng các phím tắt sau:

  • Để chọn và chỉnh sửa nhiều trường cùng lúc, nhấp và kéo con trỏ trên nhiều ô.
  • Để chọn nhiều ô cạnh nhau, nhấp để chọn một ô, rồi giữ phím shift và nhấp vào ô khác.
  • Để chọn nhiều ô không nằm cạnh nhau, giữ phím Alt trên PC hoặc phím command trên máy Mac và nhấp vào các ô khác nhau.
  • Để áp dụng giá trị của một ô cho các ô bên dưới, nhấp và kéo núm điều khiển điền của ô đó qua các ô bên dưới.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi lưu thay đổi, bảng giá trị trường thông tin bổ sung sẽ hiển thị các trạng thái đã cập nhật sau:

 • Tất cả giá trị trường thông tin bổ sung khớp với định nghĩa trường thông tin bổ sung của bạn sẽ hiển thị dấu kiểm.
 • Mọi giá trị trường thông tin bổ sung vẫn cần sửa sẽ hiển thị biểu tượng i.

Nếu vẫn có giá trị trường thông tin bổ sung hiển thị lỗi, hãy lặp lại quy trình này cho đến khi sửa hết tất cả các giá trị. Bạn sẽ không thể sử dụng trường thông tin bổ sung cho đến khi tất cả giá trị khớp với định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Nếu bạn không sửa giá trị không hợp lệ ngay lập tức, định nghĩa trường thông tin bổ sung với giá trị không hợp lệ sẽ hiển thị thông báo lỗi Cần sửa lỗi trên trang Định nghĩa trường thông tin bổ sung. Bạn có thể nhấp vào View invalid metafields (Xem trường thông tin bổ sung không hợp lệ) để quay lại trang chỉnh sửa hàng loạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí